Språk/Language

Detaljplan för bostäder vid Lillsjövägen

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Lillsjövägen, del av Viggestorp 5:1.

Bild till informationsbrev för detaljplanen Lillsjövägen, del av Viggestorp 5:1

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med villor, radhus och flerbostadshus. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 10-40 bostäder.

I uppdraget ingår också att säkerställa en ny tillfart till fastigheten Doktorn 9.

Förvaltningen arbetar med att ta fram samrådshandlingar för planen. Samråd kommer att genomföras under slutet av 2021.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång