Språk/Language

Detaljplan bostäder Lotorp

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för ny bostadsbebyggelse på fastigheterna Lotorp 6:7 med flera.

Kommunen har upprättat ett planförslag som möjliggör bostadsbebyggelse i upp till två våningar med tillhörande komplementbyggnader på fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8. Totalt är det tänkt att byggnaderna ska inrymma cirka 30 lägenheter. Befintliga detaljplaner tillåter inte en sådan exploatering varför det finns behov av att ta fram en ny detaljplan.

Av plantekniska skäl är del av Lotorp 3:6 inkluderad i planområdet för att undvika att en liten rest från gällande detaljplan från 1991 ligger kvar. Denna del säkerställs i planförslaget som allmän platsmark - park.

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan.”

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomförs mellan 8 maj och 19 juni 2020. 

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas utomhus tisdagen 26 maj 2020 med start kl. 18 och avslut kl. 19. Plats är vid fastighet Lotorp 6:7 i korsningen Bygatan / Erkers väg, Lotorp. Anmälan är obligatorisk och sker via telefon till planens handläggare senast fredag 22 maj 2020.

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 19 juni 2020 via kommunens e-tjänst nedan

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Johanna Lindgren
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång