Språk/Language

Detaljplan för del av Nyhem 1:2 (LSS-boende)

Kommunstyrelsen beslutade 10 juni 2020 att anta detaljplan för LSS-boende, fastigheten Nyhem 1:2, upprättad 2020-03-24. Detaljplanen vann laga kraft 10 juli 2020.

Planens syfte är att säkerställa mark för bostäder med särskild service (LSS) utmed Sundsvägen inom Finspångs tätort.

I samrådsskedet var planområdet ett större område för bostäder kring Sundsvägen. Till granskningsskedet är numera planerat projekt ändrat till ett LSS-boende (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), inom ett mindre område längs Sundsvägen. LSS-boendet kan inrymma ca 12 lägenheter i en byggnad om två våningar. Planen ger möjlighet att uppföra hus till en högsta nockhöjd om 12 meter.

I gällande översiktsplans aktualitetsförklaring är inriktningen att aktuellt område kan vara möjligt för bostadsbebyggelse.

Ett objekt utpekat i kommunens naturvårdsprogram berörs i mindre grad. Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande miljöpåverkan.

Planområdet ligger längs med Sundsvägen, väster om Skutbosjön. Planområdet är omkring 6000 m2 stort. Marken ägs av Finspångs kommun.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och Fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång