Språk/Language

Detaljplan för Nyhem 2:74 m fl

Samhällsplaneringsenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för Nyhem 2:74 m fl.

Detaljplan Nyhem 2:74 m fl

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten inom området.

Detaljplanearbetet påbörjas under hösten 2022.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång