Språk/Language

Detaljplan för Rejmyre 1:115 m fl

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen 1 april 2020. Detaljplanen vann laga kraft 28 april 2020.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka byggrätten för Coop Nära butiken på fastigheten Rejmyre 1:115 och därigenom möjliggöra tillbyggnation av Coop Nära butiken, samt att ändra ändamålet på fastigheten Rejmyre 1:110 från allmänt ändamål (A) till ett mer flexibelt ändamål med kombinerade planbestämmelser, flerbostadshus, centrum, och vård (BCD). I samband med detta är syftet även att anpassa bestämmelserna inom planområdet till rådande förhållanden för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid bygglovsgivning och underlätta bygglovsprövning.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar 

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och Fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång