Språk/Language

Detaljplan för Rejmyre 1:205

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205.

Syftet med planen är att utreda möjligheten att använda fastigheten Rejmyre 1:205 inom Rejmyre tätort för hotell och bostäder. Dagens markanvändning inom planområdet är bostäder. Fastigheten är bebyggd med en bostadsbyggnad. Tillfart till aktuell fastighet sker via Metallvägen.

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan på miljön.

Detaljplaneprocessen.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-25 (KF-§ 38) att antan detaljplanen. Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla 2020-03-31.

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång