Språk/Language

Detaljplan Stora Allén

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Stora Allén, del av fastigheten Östermalm 1:1 m fl.

Planens syfte är att skapa en förtätning med bostäder inom södermalm i Finspångs tätort.

I tidigare samrådsskede var planerat projekt ett byggande av ca 17 ungdomslägenheter (i 3 våningar). Till granskningsskedet är planeriengen ändrad till bostäder om ca 5 lägenheter. Planen ger möjlighet att uppföra byggnad med två våningar samt ytterligare indragen takvåning därutöver.

Dagens lekplats i planområdet tas bort i och med aktuell planering.

Ingen särskilt värdefull eller klassad natur, tas i anspråk av planförslaget. Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan.

Planområdet omfattar del av fastigheten Östermalm 1:1, som ligger i korsningen Stora Allén/ Åsvägen. Ägare till fastigheten är Finspångs kommun.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomförs mellan 4 och 20 december 2019. Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 20 december 2019 via kommunens e-tjänst nedan

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång