Språk/Language

Detaljplan för Sundsvägen

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Sundsvägen, del av Nyhem 1:2 m fl.

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med villor, radhus och flerbostadshus. Planen bedöms ge ett tillskott på 60-100 lägenheter/hushåll.

Befintligt område för odlingslotter avses flyttas till annan plats i samband med planens genomförande.

I gällande översiktsplans aktualitetsförklaring är inriktningen att aktuellt område kan vara möjligt för bostadsbebyggelse.

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomfördes 2017.

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång