Språk/Language

Detaljplan Notbokullen

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upphäva del av byggnadsplan D97 (del av fastigheten Vistinge 6:4).

I samband med trafikverkets ombyggnad av väg riksväg 51 byggdes den enskilda vägen på mark som i gällande detaljplan utgör ändamålet allmän plats park varför del av byggnadsplan D 97 ska upphävas.

Syftet med att upphäva del av byggnadsplan D 97 är att säkerställa att befintlig enskild väg inte ska strida mot gällande detaljplan.

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan på miljön.

Detaljplaneprocessen.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 2019-09-23. Det innebär att planen börjar gälla från detta datum. 

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång