Språk/Language

Detaljplan för värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 m fl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av Finspångs Tekniska Verk AB befintliga värmeverk.

Detta för att bättre utnyttja bränslen och minska oljeberoendet, samt med det nya bränsleupplaget kunna minska antalet transporter i området.

Översiktskarta över planområdet för Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 m fl
Detaljplaneprocessen.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 24 november 2021 och fått laga kraft
den 21 december 2021.

Planhandlingar

Relaterad information

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång