Språk/Language

Intresseanmälan för markanvisning Stora Allén

Nu kan kommunen erbjuda en tomt till försäljning till en byggherre som vill bygga ett mindre flerbostadshus i ett attraktivt läge inom Södermalm, norr om korsningen Åsvägen/Stora Allén.

Finspångs kommun vill öka nybyggnationen i kommunen och i Finspångs tätort. Som ett led i detta arbete vill kommunen erbjuda marknaden attraktiv och detaljplanelagd mark att bygga på.

Markområdet som erbjuds är cirka 1 480 kvadratmeter kommer att bilda en egen fastighet.

Markområdet är detaljplanelagt för bostadsändamål. Detaljplanen vann laga kraft den 22 april 2020.

Byggrätten inom markområdet medger byggnation av ett mindre flerbostadshus med cirka 5 lägenheter i två våningar samt indragen takvåning därutöver.

Maximal byggnasarea (BYA) är för huvudbyggnad 300 kvadratmeter, och för komplementbyggnad maximalt 25 kvadratmeter.

Illustration Stora allén.

Intresseanmälan

Intresserade byggherrar bjuds härmed in att ansöka om markanvisning senast den 15 september 2020. Skicka din anmälan till Anders Svensson, anders.svensson@finspang.se.

Kommunen kommer efter en utvärdering att välja den byggherre som bäst uppfyller kommunens krav.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ytterligare information om förutsättningarna för att få markanvisning, vad intresseanmälan ska innehålla, och information och fakta om markområdet finna att läsa den fullständiga beskrivningen och tillhörande bilagor, se nedan:

Kontakt

Anders Svensson
Mark- och exploateringsingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-856 19
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång