Språk/Language

Finspång on suomen kielen hallintoalue

Finspångin kunta on 1. helmikuuta 2013 lähtien suomen kielen hallintoalue.

Tämä tarkoittaa että kunnalla on erityisiä velvoitteita suomen kielen aseman vaalimiseksi. Kunnan tulee muun muassa tarjota suomenkielistä palvelua sekä esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osilta suomen kielellä jos tarvetta on.

Kunta on myös velvollinen tiedottamaan lain tuomista oikeuksista.

Laki kansallisista vähemmistöistä

2010 astui voimaan laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Lain mukaan yhteiskunnan tulee edistää näiden kielten ja vähimmistöjen oman kultuurin säilymistä.
Kansalliset vähemmistökielet ovat suomi, meänkieli, saame, romani chib ja jiddiš.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä korvaa lait oikeudesta käyttää saamea, suomea ja meänkieltä hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa. Lisäksi saamelaiskäräjälakiin ja sosiaalipalvelulakiin on tehty muutoksia.

Ruotsin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti tietyt vähemmistöoikeudet tulee toteuttaa koko maassa. Siksi uusi laki (2009:724) koskee kaikkia kansallisia vähemmistöjä.

Perussuoja

Nk. perussuoja tarkoittaa muun muassa että:

  • Kunnalla on ehdoton velvollisuus tiedottaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksista ja julkisen hallinnon vastuista.
  • Kaikille kansallisille vähemmistöille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kysymyksiin, jotka koskevat heitä. Uutta laissa on, että neuvopitojen pitää olla järjestelmällisiä vuoropuheluita ja, että myös järjestäytymättömien sekä lasten ja nuorten mielipiteitä on kuultava päätösprosessin aikaisessa vaiheessa.
  • Kunnalla pitää olla tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistötyölle.
  • Kunnalla on erityinen vastuu kansallisten vähemmistökielten suojelemisesta ja edistämisestä, ja lisäksi kunnan tulee edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää kulttuuriaan Ruotsissa.
  • Erityisesti tulee edistää lasten kulttuurisen identiteetin kehittämistä ja oman vähemmistökielen käyttöä.

Suomen kielen hallintoaluetta koskevat erikoisoikeudet

Lisäksi kullakin hallintoalueella on suomen-, saamen- ja meänkielisiä koskevat erikoisoikeudet. Näitä oikeuksia ovat muun muassa:

  • Yksittäisten kansalaisten oikeus käyttää kieltään asioidessaan suullisesti tai kirjallisesti viranomaisen kanssa, jos viranomainen on asiassa päätöksentekijä.
  • Viranomainen on velvollinen antamaan suullisen vastauksen samalla kielellä sekä vaadittaessa antamaan kirjallisen käännöksen päätöksestä ja sen perusteluista.
  • Viranomainen voi määrätä erityisen ajan ja paikan vähemmistökielisen palvelun antamista varten.
  • Hallintoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että käytettävissä on vähemmistökielen taitoista henkilökuntaa.
  • Kunnilla on erityisiä velvollisuuksia järjestää vanhusten- ja lastenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osilta vähemmistökielellä, jos joku hallintoalueella sitä vaatii.

Yhteystiedot

Tiina Mauritzell (puhun suomea)
Tiedottaja Suomen kielen hallintoalue
Viestintäosasto

0122-850 24
tiina.mauritzell@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång