Språk/Language

Gemensamt för förskolan

Här presenterar vi gemensam information för våra förskolor som berör dig som vårdnadshavare.

Förskola är pedagogisk verksamhet och omsorg för barn 1-5 år. I Finspångs kommun finns 20 kommunala förskolor samt 3 fristående förskolor, Sjövik och Skorpan. Om man vill söka plats där tar man kontakt med respektive förskola.Fröhuset är också en enskild förskola men plats där sökes genom kommunen.

Mer om förskolans pedagogiska uppdrag

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande och barnen på våra förskolor möts av kreativa, engagerade och kunniga pedagoger. Verksamheten präglas av trygghet, glädje och lärande där varje barns frågor och tankar möts med respekt. I Finspång erbjuds det både kommunal och enskild förskola. Med enskild förskola menas att förskolan bedrivs av till exempel ett föräldrakooperativ eller i enskild regi.

I förskolan deltar ditt barn i gruppverksamhet där flera barns behov, intressen och egenskaper samsas. Gruppen är en förutsättning för läroplanens genomförande. Det är i gemenskapen med andra som barn får möjligheter att lära sig samarbeta, visa hänsyn, argumentera och kompromissa samt att utveckla sitt språk och sitt tänkande.

Vårt mål är att verka för att alla barn och elever ska nå läroplanens mål och därmed få goda förutsättningar i livet. För att nå vår vision av att vara en plats där alla kan utvecklas och trivas är trygga lärmiljöer för barn och elever viktigt. I det systematiska kvalitetsarbetet har vi ett pågående utvecklingsarbete med de områden vi behöver bli ännu bättre på.

Läroplanen LPfö18

Vi arbetar enligt läroplanen för förskolan, LPfö 18. Läroplanen anger förskolans övergripande mål. Den talar också om de värden som skall ligga till grund för verksamheten.

Våra förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation. De arbetar tema-inriktat och med projekt.

Allmän förskola från tre år

De 3-5-åringar som inte redan går i förskoleverksamhet erbjuds plats i förskola efter ansökan 15 timmar i veckan under samma terminstid som grundskolan. Gäller vardagar kl. 8:00-11:00 och följer skolans läsårstider. Platsen är avgiftsfri och erbjuds från hösten det år barnet fyller tre år. För dig som redan har en plats minskas avgiften till 75% av maxtaxan, eftersom du inte betalar för den avgiftsfria tiden. Detta sker automatiskt utan att du behöver göra någonting.

Giftfri förskola

I Finspångs kommun arbetar förskolorna för en giftfri miljö, enligt fastställd handlingsplan.

Rätt till förskoleplats

Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola om vårdnadshavaren:

  • Arbetar eller studerar
  • Är föräldraledig med syskon
  • Är arbetssökande

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna, får graviditetspenning eller sjukersättning behåller rätten till barnomsorg.

Samverkan med vårdnadshavare

På alla våra förskolor sker samverkan med vårdnadshavare i olika forum så som öppet hus, vernissage, utvecklingssamtal, föräldramöten med mera.

Förskoleverksamhet på finska

Finspångs kommun är ansluten till förvaltningsområdet för finska. Detta innebär att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. Finskspråkiga aktiviteter bedrivs integrerat i den ordinarie förskoleverksamheten på Dunderbackens förskola.

När du gör anmälan om förskoleplats anger du Dunderbackens förskola som önskemål på blanketten Anmälan till förskola samt en tilläggsanmälan för förskoleverksamhet på finska.

Mer information om förskola på finska hittar du nedan.

Planeringsdagar

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2020/2021:

  • 17 augusti
  • 1 oktober
  • 7 januari
  • 17 maj

Kontakt

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

+46 73 020 12 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång