Språk/Language

Taxor och avgifter för barn­omsorg

Den avgift du ska betala för förskola/fritidshem beräknas utifrån familjens inkomster.

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster. Avgiftsgrundande inkomst är den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i det gemensamma hushållet.
Avgiften påverkas också av hur många barn i familjen som har plats inom barn­omsorgen.
Det är Kommunfullmäktige som beslutar om avgiften. Kommunstyrelsen kan, efter framställan från vårdnadshavare, besluta om avsteg från reglerna om avgift om synnerliga skäl finns. 

Maxtaxan gäller alla kommunala förskolor och fritidshem. Det yngsta barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare oavsett om barnen går i förskola eller fritids­hem. Avgiften tas ut om familjens inkomster är 10 000 kr eller mer. Avgiften betalas tolv månader om året.

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa

Finspångs kommun tillämpar maxtaxa och får statsbidrag för detta. Nu höjs inkomsttaket och avgiftsnivåerna i maxtaxan från och med 1 januari 2022. Inkomsttaket är höjt till 52 410 kr per månad.

Avgift för barn som är 1 till 3 år

Avgiften är ej beroende av vistelsetid.

 • Barn 1: 3 procent av inkomsten, dock högst 1 572 kr/månad.
 • Barn 2: 2 procentav inkomsten, dock högst 1 048 kr/månad.
 • Barn 3: 1 procentav inkomsten, dock högst 524 kr/månad.
 • Barn 4: Ingen avgift.

Avgift för barn som är 3 till 5 år

Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds från och med hösten barnet fyller tre år. Barnet är på förskolan högst 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider. Om barnet inte är anmält till allmän förskola är avgiften 75 procent av maxtaxan.

 • Barn 1: 2,25 procent av inkomsten, dock högst 1 179 kr/månad.
 • Barn 2: 1,5 procent av inkomsten, dock högst 786 kr/månad.
 • Barn 3: 0,75 procent av inkomsten, dock högst 393 kr/månad.
 • Barn 4: Ingen avgift.

Avgift för barn i skolbarnomsorg som är 6-12 år

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten, dock högst 1 048 kr/månad.
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten, dock högst 524 kr/månad.
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 524 kr/månad.
 • Barn 4: Ingen avgift.

Fakturafrågor

Allmänt om fakturor

Du betalar avgift tolv månader per år så länge barnet har en plats i förskolan eller fritids­hemmet. Se det som ett abonnemang. Du uppehåller en plats oberoende av vilken tid ditt barn är på förskolan/fritidshemmet.

Fakturan kommer från kommunen varje månad och ska vara betald senast den sista i månaden. Avgiften gäller för den månad som fakturan kommer. Avgiften är grundad på hushållets gemensamma inkomst. Avgiften är oberoende av vistelsetiden.

Aktuell inkomstuppgift ska lämnas innan platsen tas i anspråk och därefter vid förändringar i hushållets samlade bruttoinkomst. På begäran av kommunen ska inkomstuppgift lämnas även om inkomsten inte ändrats. Inkomständring påverkar avgiften månaden efter det att inkomstuppgiften lämnats. Om du inte lämnar aktuella inkomstuppgifter efter skriftlig uppmaning, placeras du i högsta avgiftsklassen från och med nästkommande månad. Detsamma gäller i det fall ingen inkomstanmälan lämnas alls. Uppgifterna kan lämnas genom samma e-tjänst som man ansöker om plats. Väljer man blankett så skickas den till Finspångs kommun 612 80 Finspång.

Ändrad inkomst

Alla som har barn i barnomsorgen är skyldiga att anmäla hushållets gemensamma inkomst.

Det ska göras:

 • När barnet börjar i barnomsorg.
 • När hushållets inkomst ändras.
 • När hushållets familjeförhållanden ändras, till exempelvis vid separation.

Din inkomst jämförs mot skatteverket varje år. Var noga med att anmäla ändrad inkomst. Felaktig avgift regleras via tilläggsfaktura eller återbetalning.

Obetalda fakturor

Ditt barn kan komma stängas av från plats i förskole- fritidsverksamhet om avgiften inte betalas. Obetald faktura överlämnas för indrivningsåtgärder och vid två obetalda fakturor har kommunen rätt att stänga av platsinnehavare från rätten till plats i förskoleverksamhet och eller på fritidshem. Vid eventuell avstängning måste skulden regleras helt innan barnet kan återfå en plats.

Delad faktura

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis boende och båda har behov av omsorg ska båda vara platsinnehavare. Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en förskoleplats. Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.

Avgift för barn som beviljats plats av behov av särskilt stöd

Förskolebarn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och som anvisats plats i förskoleverksamhet betalar avgift för omsorgsbehov och vistelsetid utöver anvisade timmar.
Avgiftsfrihet gäller inte för barn placerade på fritidshem.

Avgift för barn med tillfällig fritidshems­verksamhet eller vid akut behov av plats

Avgift för barn med tillfällig fritidshems­verksamhet samt vid akut behov av fritidshems­plats betalas enligt fastställd taxa. Avgiften för denna så kallade ”dag till dagplats” betalas för de dagar man anmält behov av. Avgiften faktureras beställaren.

Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång