Språk/Language

Metallens förskola

Metallens förskola ligger centralt i Finspångs centralort med närhet till naturen, skogen, vatten, bibliotek, olika lekparker och byggnader.

Förskola Metallen med lekplats på framsidan.

På Metallen finns fyra avdelningar

  • Smaragden
  • Opalen
  • Topazen
  • Rubinen

Alla avdelningar har åldersblandade grupper, vilket innebär att varje avdelning har barn mellan 1-6 år. Vi arbetar i små grupper under större delen av dagen.

Vår förskola vill erbjuda en stimulerande, trygg och välkomnande miljö där barnens intressen sätts i centrum. Varje barns förmåga, erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångspunkten i vår utbildning.

Vår pedagogiska grund

Vi har en pedagogisk miljö som är tillåtande, inspirerande, utforskande, utmanande och anpassad efter barnen. En miljö där barn och pedagoger lär och utvecklas tillsammans och av varandra i samspel med miljö och material.
Som medforskande pedagoger är vi lyhörda och nyfikna på barnen och deras tankar. Vi utgår från att barn är kompetenta och att alla vill och kan lära. Vi vill försöka förstå vad barnen gör, hur de tänker och vad de är intresserade av. Vi
undersöker vilka frågor de har och vill därigenom utmana deras lärande vidare genom nya utmaningar.

Den pedagogiska miljön påverkas och förändras utifrån barnens intresse, behov, projekt och årstider för att på bästa sätt erbjuda inspirerande och lärande sammanhang. Därför är inne- och utemiljön i en ständig föränderlig process.

Vi utgår från att förskolans läroplan ska synas i alla våra rum och miljöer. Färdigt material blandas tillsammans med material som är obestämt, t.ex. olika natur-och byggmaterial, rör och återvunna saker. Lekmaterial som bilar, dockor och pussel är väldigt givna hur man använder dem och därför bör barnet också få utforska andra typer av material som öppnar möjligheten att vända och vrida på sin fantasi.

Metallens bibliotek

Högläsning är av stor vikt för att utveckla ett rikt ordförråd och är enligt forskning en av de bästa metoderna för att gynna en god språkutveckling. I den reviderade läroplanen för förskola som träder i kraft i juli 2019 betonas högläsning för barnen. Vi har på Metallens förskola har valt att skapa två egna bibliotek. Ett förskolebibliotek kommer nära barnen och gör böcker och bibliotek till ett naturligt inslag i deras vardagliga miljö.

Här kan pedagoger, barn och vårdnadshavare låna böcker eller sitta och läsa själva och tillsammans. Vi har böcker på flera olika språk. Ett av målen med biblioteket är att få en högre läs- och skrivförståelse, men även att utveckla ett läsintresse hos barnen och vårdnadshavare samt stärka deras språk.

Vår närmiljö

På Metallen arbetar vi med ett gemensamt projekt, vår närmiljö. Med ett gemensamt projekt vill vi främja vi-känslan i huset samt delge varandra olika sätt att ta sig an just vår närmiljö. I läroplanen för förskolan finns ordet närmiljö med. Det står att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” och att ”arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.”

Områden som vi lyfter fram extra i projektarbetet är språk, hållbar framtid, hundraspråklighet och digitalisering.

Här får barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt och med olika verktyg och material, till exempel i rörelse, dans, musik, digitalt och skapande. I projektarbetet integreras läroplansmålen och barnen får erfarenhet av såväl språk, matematik, teknik, naturvetenskap, sociala och demokratiska processer.

Vår värdegrund

Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska genomsyra hela vår utbildning. Att varje barn ska känna sig tryggt och kunna lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar för människolivets okränkbarhet, varje barns frihet och integritet och solidaritet mellan människor. För att arbeta med och utveckla vårt värdegrundsarbete, använder vi oss av vår mångfaldsplan. Den ska genomsyra vårt projekt, miljön, våra dagliga situationer samt vårt förhållningssätt.

Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige och vi har sedan en tid tillbaka arbetat medvetet med den. I vårt arbete använder vi oss av kompisböckerna, som är baserade på barnkonventionen.

På Metallens förskola arbetar vi efter tre värdeord; glädje, utforskande och gemenskap.

Glädje
Lustfylldhet ska ligga som grund för lärandet i förskolan. Vi på Metallens förskola vill erbjuda många uttrycksformer som ger förutsättningar för att skapa tillfredsställelse. Det i sin tur ger en upplevelse av att klara svåra saker, bli lyssnad på och vara en del i ett sammanhang.

Utforskande
Vi ser barnen som kompetenta individer med vilja att lära och utforska i föränderliga lärmiljöer. Både barn och pedagoger ska ha möjlighet att arbeta utforskande utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv.

Gemenskap
Vi fokuserar på ett bra välkomnande och att barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna delaktighet och trygghet samt visa respekt i utbildningen. Både barn och pedagoger lär tillsammans och av varandra och ser våra olikheter som styrkor.

Planeringsdagar

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2021/2022:

  • 16 augusti
  • 7 oktober
  • 10 januari
  • 13 juni

Kontakt

Metallens förskola
Smältarevägen 9, 612 36 Finspång

Avdelning Rubinen
076-784 62 00

076-7846500
metallens.forskola.rubinen@finspang.se

Avdelning Smaragden
072-525 72 05
metallens.forskola.smaragden@finspang.se

Avdelning Opalen
070-344 31 14
metallens.forskola.opalen@finspang.se

Avdelning Topazen
070-384 05 17
metallens.forskola.topazen@finspang.se

Pernilla Möller Andersson
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-853 56
pernilla.moller.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elisabeth Jonsson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122-853 55
elisabeth.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång