Språk/Language

Förskoleklass

På hösten det år som barn fyller sex år börjar de i förskoleklass. Förskoleklassen är en egen skolform inom skolan. Här sätts grunden för barnets fortsatta utbildning och det livslånga lärandet. Förskoleklassen är obligatorisk och kostnadsfri.

Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar per läsår och är gratis. Vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan ansöka om plats på fritidshem för barnet, där barnet deltar när förskoleklassen slutar för dagen.

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barnet måste närvara på samma sätt som elever i grundskolan. Förskoleklassen följer grundskolans läsårstider och lov. Regler om ledighet från obligatoriska delar av undervisningen gäller även för barn i förskoleklass.

Om utbildningen

Förskoleklassen kombinerar förskolans och grundskolans pedagogik och sätt att arbeta, och det finns en rektor är ansvarig för verksamheten. Man följer skollagen och läroplanerna för grundskolan, specialskolan respektive sameskolan.

Förskoleklassen ska förbereda eleven för fortsatt skolgång och stimulera utveckling och lärande. Lek och skapande är viktiga delar i det aktiva lärandet. Utbildningen ska ha en helhetssyn på barnet och utgå från varje elevs behov. Den ska också uppmuntra olika sociala kontakter och gemenskap.

Från förskola till förskoleklass

Förskola och förskoleklass samarbetar för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för verksamheterna.

När barnet närmar sig sex år har förskolan i uppgift att hitta former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till förskoleklassen ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Det finns en särskild handlingsplan för överlämnade mellan förskola och förskoleklass.

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Skolplikten gäller från och med höstterminen året som barnet fyller sex år.

Om ett barn har särskilda skäl för att gå kvar i förskolan och börja förskoleklassen ett år senare (det vill säga skjuta upp skolplikten ett år och istället börja förskoleklass under kalenderåret som barnet fyller sju år), kan du som barnets vårdnadshavare ansöka om detta.

Exempel på särskilda skäl är om:

  • barnet har en funktionsnedsättning eller en sjukdom
  • barnet har varit mycket kort tid i Sverige
  • barnet är född mycket sent på året och umgås mest med barn födda ett år senare under tiden på förskola

Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång