Språk/Language

Ansök om plats på fritidshem

För att få en plats på något av våra fritidshem behöver du göra en ansökan.

Vem är platsinnehavare?

Barnets vårdnadshavare ansöker om plats. Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften. Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis boende och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare. Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en fritidshemsplats. Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.

Barnomsorg för sjukskrivna och vid havandeskapspenning

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning. Barnet kan vara på fritidshemmet enligt schematid för barnets grundplacering om inte sjukdomstillståndet kräver utökad tillsynstid. Om barnet inte har någon grundplacering kan barnet tillfälligt erbjudas plats på fritidshemmet enligt överenskommen tid. Läkarintyg ska alltid bifogas.

Barn med behov av särskilt stöd

Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats på fritidshemmet även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 14 kap. 6 § ). Barn kan erbjudas utbildning i fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barnets vistelsetid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

Barn med behov av plats vid skollov

Fritidsverksamhet kan vid behov erbjudas under skollov i mån av plats. I de fall efterfrågan på platser är större än tillgången fördelas platserna så att de yngre barnen har företräde framför de äldre. Tillgången bestäms utifrån respektive verksamhets förutsättningar. Anmälan om fritidsverksamhet, dag för dag, ska ske i god tid, men respektive personal/rektor avgör om det är möjligt att ta emot barnet under den önskade tiden utan att någon särskild anmälan gjorts

Fördelning av plats

Plats på fritidshem ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål och barnet ska så långt som möjligt erbjudas plats i det område vårdnadshavare önskar. Om inte annat överenskommits med rektor är placeringstiden minst 1 månad.

Akut behov av plats

Vid akut behov kan plats erbjudas enligt överenskommelse med personal/rektor.

Ansökan om plats på fritidshem

Anmälan om behov av plats på fritidshem sker på blankett som lämnas till rektorsexpeditionen. Inför höstterminens start bör ansökan lämnas senast 1 juni samma år

Säga upp sin plats på fritidshem

Du måste skriftligt säga upp plats senast en månader innan ditt barn beräknas sluta.Uppsägningen räknas från det datum uppsägningen registrerats och avgift betalas under uppsägningstiden. Plats inom fritidshemsverksamheten sägs upp per automatik om den inte utnyttjats inom tre månader. Undantag kan göras om specifika skäl finns.
Vid utflyttning från kommunen kan plats inom fritidshem behållas under en kortare tid efter särskild överenskommelse. Kontakt måste tas med den kommun där barnen blir folkbokförda.
Från fritidshem sker utskrivning utan föregående uppsägning det år barnet slutar skolår 6.
Uppsägning av plats på fritidshem lämnas till berörd rektorsexpedition.

Kontaktblad

Är till för att snabbt kunna nå vårdnadshavare i olika ärenden eller annan närstående i brådskande fall.

Om det finns E-postadress är viktigt att ni uppger den. Det är enkelt för skolan att meddela er om olika saker samt för administratör att där ställa frågor till vårdnadshavare om tex olika intyg. Det underlättar även för er att kunna skicka in uppgifter den vägen.

Kontakt

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång