Språk/Language

Välkommen till höstterminen 2020

Snart är det dags för skolstart. Eleverna börjar igen onsdag 19 augusti.

Årskurs 7 börjar kl. 8

Årskurs 8 och 9 börjar kl. 10.

Kontakt

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla elever på Nyhemsskolan ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.

På Nyhemsskolan ska ingen mobbning, trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling förekomma. Om något av ovanstående ändå sker, är det skolans ansvar att se till att detta upphör. All personal har ansvar för elevernas trivsel, och att kränkande behandling inte förekommer. Ytterst är det rektor som har ansvaret för detta arbete.

Nyhemsskolan 7-9:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lovskola

Nyhemsskolan har som mål att alla elever ska gå ut nian och vara behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet.

Vi tror att lovskola är ett bra sätt för elever att få extra hjälp, tid och möjligheter att nå målen eller för att kunna höja sina befintliga betyg.

Lovskolan är öppen för elever som vill förbättra sina resultat inom alla ämnen. Inför lovskolan planerar eleverna tillsammans med den ordinarie ämneslärare vad de behöver arbeta med.

Lovskolan bedrivs normalt mellan kl. 08.00-12.00 måndag-tisdag med avbrott för raster och för att äta ett enklare mellanmål. Ansökningsblanketter delas ut till eleverna 3-4 veckor innan lovskolan. Ansökningsblanketten får eleven av sin mentor.

Värdegrund

Verksamheten inom Nyhemsskolan 7-9 ska präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum.

Det är viktigt att alla förstår vad denna idé innebär och att vi alla drar åt samma håll.

Vi arbetar förebyggande och aktivt för att eleven ska känna sig trygga i skolan
Vi vill att eleven ska fokusera på sin egen kunskapsutveckling, dvs hur väl eleven utvecklat de förmågor som beskrivs i varje ämne
Vi arbetar för att skapa en positiv arbetsmiljö genom att satsa på den fysiska miljön och att fokusera på det positiva hos varandra
Vi fokuserar på individens utveckling för att eleven ska känna tilltro till sig själv och sin framtid

Vi måste arbeta målmedvetet för att skapa tillit och förtroende mellan elev och personal och skapa förutsättningar för att eleven ska kunna känna trygghet, ha framtidstro och utveckla sina kunskaper. Alla medarbetare prioriterar därför att skapa goda relationer med våra elever.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång