Språk/Language

Systematiskt kvalitetsarbete inom sektor utbildning

För att säkra att prioriterade områden, strategier och aktiviteter leder till ökad måluppfyllelse, genomförs ett systematiskt kvalitetsarbete.

Genom att använda olika former av kvalitativ och kvantitativ information, genomförs återkommande nulägesanalyser i syfte att identifiera vilken effekt olika insatser och åtgärder får för barn och elevers måluppfyllelse. Detta genomförs på alla nivåer-klassrum, avdelningar, arbetslag, enhet och sektor.

Varje nivå har ett ansvar för att systematiskt reflektera kring barn och elevers måluppfyllelse med utgångspunkt i den enskilda pedagogens undervisning, därefter arbetslags- och ämneslagsnivå, enhetsnivå och sektors nivå.

Samhällsplanerare Mats Johansson, utvecklingschef Johan Malmberg, utredare Jonas Andersson och kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) på besök i Marks kommun för att berätta om Finspångs arbete med Agenda 2030

Verksamhetsplanernas syfte

Verksamhetsplanernas syfte är att tydliggöra sektor utbildnings prioriterade områden och strategier, som ska stödja och skapa likvärdighet för förskola, grundskola och gymnasieskola och vuxenutbildning. Strategierna möter upp kommunstyrelsens arbete med de globala målen och ska stärka samt stödja verksamheternas utveckling, så att barn, elever och studenter når sin fulla potential i enlighet med läroplaner och kursplaner.

Sektor utbildnings prioriterade mål för läsåret 22/23 är:

  • Ökade kunskapsresultat
  • Ökad likvärdighet - ge likvärdiga förutsättningar för våra barn, elever och deltagare
  • Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och vårdnadshavare

  Verktyg för uppföljning och utvärdering, sektor utbildning

  Kvalitetsrapport

  Vid läsårets slut genomför rektor och medarbetare på varje skola en analys av utfallet för respektive område i kvalitetsmodellen. Analysen baseras på resultat från nöjdhetsundersökningar, betygsresultat, sektors prioriterade mål och Skolverkets bedömningsområden för kvalité i skolan-jämfört med skolans uppsatta strategier och aktiviteter. Den breda analysen sker för att få ett helhetsperspektiv på hur väl de strategier och aktiviteter som skolan genomfört under året har fallit ut. Analysen lägger grunden för kommande läsårs prioriterade områden, processer och aktiviteter. Allt dokumenteras i kvalitetsrapporten som är en kombinerad kvalitetsredovisning och verksamhetsplan. Rapporten är ett levande arbetsdokument och rektorerna och medarbetarna utvärderar och följer kontinuerligt upp effekter och resultat av aktiviteterna under läsåret.

  Prognoser och betygsuppföljningar

  Utbildningssektorn genomför betygsanalyser för varje skola. Syftet är att säkerställa att eleverna får de kunskaper de ska ha, att de når sina mål och får de utmaningar som de behöver samt att de betyg som sätts är rättssäkra, rättvisa och korrekta. För skolans ämneslärare är analyserna en viktig avstämning för att bestämma hur arbetet kring eleverna på bästa sätt kan läggas upp under resten av terminen.

  Kvalitetssäkring av betyg

  Det är av yttersta vikt att alla kunskaper och betyg kvalitetssäkras. Detta genomförs genom kontinuerlig dialog och fortbildning av rektorer och lärare i frågor kring betyg och bedömning. Det sker även genom samverkan både på och mellan skolor gällande bedömningsfrågor under ledning av strateger, förstelärare och rektorer.

  Nöjdhetsmätningar

  Sektor utbildning genomför varje år omfattande skolenkäter bland samtliga elever, medarbetare och föräldrar i grundskola, förskola samt gymnasiet. Enkätresultaten ger viktig information om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras som helhet, på enskilda skolor och i enskilda klasser. Enkätresultaten innebär en möjlighet att sprida goda exempel från skolor som lyckas bra inom ett område till skolor som behöver stöd för att förbättras.

  Sektorns övergripande mål

  Sektor utbildning ställer sig bakom alla FN:s 17 globala mål och fokus ligger på God utbildning för alla. För att nå hög måluppfyllelse inom sektorns alla delar har sektor utbildning prioriterat nedanstående mål för läsåret 22/23.

  • Ökade kunskapsresultat
  • Ökad likvärdighet - ge likvärdiga förutsättningar för våra barn, elever och deltagare
  • Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och vårdnadshavare

  Huvudmannens prioriterade mål 2022-2023

  Finspångs kommun ingår i samarbetet Samverkan för bästa skola. Skolverket leder regeringens satsning som syftar till att förbättra elevers resultat och öka likvärdighet inom och mellan skolor. Sektorn har under läsåret 21/22 analyserat resultat och aktiviteter och kommit fram till för att öka måluppfyllelsen i alla delar av utbildningsväsendet behöver huvudmannen ge enheterna förutsättningar för ledning och styrning.

  Huvudmannen har identifierat att åtgärder behöver tillsättas inom tre områden:

  • Det systematiska kvalitetsarbetet
  • Organisation och länkning
  • Ledarskap

  Sektor utbildnings prioriterade mål för läsåret 22/23 finns mera utförligt beskrivet i verksamhetsplanen se länk nedan:

  Kontakt

  Stefan Nemeth
  Kvalitetsansvarig/rektor
  Sektor utbildning

  0122-851 42
  kommun@finspang.se

  Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång