Språk/Language

OBS! MALL får ej publiceras

Kommunfullmäktige sammanträde

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är 2020-xx-xx

Anslag av protokoll

Valnämnden 2020-10-06

Anslaget: 2020-10-30

Tas ner: 2020-11-19

Datum för sammanträde: 2020-10-06

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 1-10

Arbetsgivardelegationen 2020-10-06

Anslaget: 2020-10-30

Tas ner: 2020-11-19

Datum för sammanträde: 2020-10-06

Organ/nämnd: Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 70-75

Fond- och stiftelseutskott 2020-xx-xx

Anslaget: 2020-xx-xx

Tas ner: 2020-xx-xx

Datum för sammanträde: 2020-xx-xx

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § xx-xx

Kommunfullmäktige 2020-09-30

Anslaget: 2020-10-01

Tas ner: 2020-10-23

Datum för sammanträde: 2020-09-30

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 162-163

Kommunstyrelsen 2020-xx-xx

Anslaget: 2020-xx-xx

Tas ner: 2020+-xx-xx

Datum för sammanträde: 2020-xx-xx

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § xx-xx

Länk till Protokoll Kommunstyrelsen

Sociala myndighetsnämnden 2020-xx-xx

Anslaget: 2020-xx-xx

Tas ner: 2020-xx-xx

Datum för sammanträde: 2020-xx-xx

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § xx-xx

Bygg- och miljönämnden 2020-xx-xx

Anslaget: 2020-xx-xx

Tas ner: 2020-xx-xx

Datum för sammanträde: 2020-xx-xx

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § xx-xx

Sociala myndighetsnämnden 2020-08-25

Anslaget: 2020-08-26

Tas ner: 2020-09-17

Datum för sammanträde: 2020-08-25

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 199-205

Samordningsförbundet Östra Östergötland 2020-xx-xx

Anslaget: 2020-xx-xx

Tas ner: 2020-xx-xx

Datum för sammanträde: 2020-xx-xx

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: § xx-xx

Andra anslag och kungörelser

Det finns inga meddelanden just nu.

Kungörelse - Synpunkter om telemast med tillhörande teknikskåp på fastigheten Hårstorp 1:1

Anslaget: 2019-xx-xx

Tas ner: 2019-xx-xx

Synpunkter om telemast med tillhörande teknikskåp på fastigheten Hårstorp 1:1
Bygg- och miljöenheten har fått in en ansökan om bygglov för en telemast med tillhörande teknikskåp, ett så kallat fackverkstorn med en höjd om 42 meter, på del av fastigheten Hårstorp 1:1.

Enligt gällande detaljplan för området är marken avsedd som allmän plats, park. Åtgärden avviker från gällande planbestämmelse och därför ska berörda få möjlighet att lämna sina synpunkter i ärendet.
Information och handlingar finns tillgängliga på kommunhuset.

Vi behöver ha dina eventuella synpunkter senast den 20 maj 2019. Du kan skicka in dem till
Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten,
Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång
eller via e-post till bo-bygga@finspang.se

Kungörelse - antagna detaljplaner

Anslaget: 2020-06-24

Tas ner: 2020-07-2

Detaljplan för verksamhetsområde Hårstorp 4:12-18, Finspångs kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2020-05-19. Detaljplanen vann laga kraft 18 juni 2020.

Detaljplan för verksamhetsområde Högby 1:2, Lillsjöbäckens parkering, Finspångs kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2020-05-19. Detaljplanen vann laga kraft 18 juni 2020.

Den som lider skada på grund av detaljplanerna kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måsta väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Information om detaljplanerna lämnas av Samhällsplaneringsenheten, tfn 0122-85 000 eller bo-bygga@finspang.se.Sociala myndighetsnämnden 2020-xx-xx

Anslaget: 2020-xx-xx

Tas ner: 2020-xx-xx

Datum för sammanträde: 2020-xx-xx

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § -X

Underrättelse - granskning av detaljplan

Anslaget: 2020-10-13

Tas ner: 2020-10-27

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020 att ställa ut detaljplanen för Byle 1:12, m.fl. (Upphävande), Finspång, för granskning.
Planen syftar till att möjliggöra det utbyte av granhäck till plank som redan genomförts, ska få vara kvar på platsen.

Granskningstid

Detaljplanen är utställd för granskning på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång under tiden 13 oktober till 27 oktober 2020.

Synpunkter

Om du har synpunkter på planen vill vi ha dem skriftligt med namn, adress och telefonnummer till:
Finspångs kommun, Samhällsplaneringsenheten, 612 80 Finspång eller till kommun@finspang.se.

Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommint senast den 27 oktober 2020.
Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Kontakt

Helén Wallman
Administrativ chef
Kansliavdelningen

0122-852 13
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång