Språk/Language

Lärandeberedningen

Beredningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det område beredningen ansvarar för: ett livslångt lärande för medborgaren.

Särskilt uppdrag

Beredningen har nu uppdraget att revidera och förnya kommunens arbetsmarknadsstrategi.

Uppdraget att göra en policy för förskola, grundskolan och fritidshem är klar.

Tidigare uppdrag


Strategi för framtidens förskola

Lärandeberedningen har i uppdrag att utveckla en strategi för framtidens förskola, grundskola och fritidshem utifrån ett evidensbaserat perspektiv.

Under hösten 2016 genomförs en webbaserad enkät som vänder sig till föräldrar med barn i förskoleklass till och med årskurs 9. Syftet är att få föräldrarnas perspektiv på de områden som lärandeberedningen föreslår ska ingå i en framtida utbildningsstrategi i Finspångs kommun. I april 2016 genomfördes en debatt i fullmäktige om de sju strategiska områden beredningen vill utveckla inom fritidshem, förskola och grundskola.

Beredningen har, via en bred förankringsprocess med nyckelpersoner i verksamheten, fått synpunkter på vårt förslag på strategi. Beredningen la fram sitt förslag till beslut i slutet av januari 2017.

Framtidens förskola

Beredningen har tagit fram rekommendationer för framtidens förskola. Kommunfullmäktige har beslut att följa beredningens rekommendationer och att beakta redogjorda konsekvenser. Det beslutet tog fullmäktige den 19 juni 2013 § 154. Beredningen har i arbetet utgått från kommunfullmäktiges uppdrag att:

  • generellt titta på förskolan utifrån de utökade uppdrag den nya läroplanen ger särskilt beträffande avsnitt 2.6 om uppföljning, utvärdering och utveckling.
  • att studera hur en framtida god personalförsörjning inom förskolan kan säkras.

Framtidens grundskola

På uppdrag av kommunfullmäktige har beredningen även tagit fram program för framtidens grundskola.

Vuxenutbildningen som strategisk resurs

Kommunfullmäktige har fastställt lärandeberedningens rapport om den kommunala vuxenutbildningen. Beredningens arbete utgick från kommunfullmäktiges uppdrag att

  • se över och ge förslag på hur den kommunala vuxenutbildningen kan utvecklas som strategisk resurs för medborgarnas och kommunens utveckling.
  • lägga särskild vikt på hur kommunen aktivt kan jobba för att höja måluppfyllelsen på de mål Finspång har i strategiska planen rörande vuxenutbildning.

Relaterad information

Kontakt

Sune Horkeby (C)
Ordförande
Lärandeberedningen

070-395 36 69
sune.horkeby@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Marie Lundström
Koordinator
Lärandeberedningen

0122-853 30
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång