Språk/Language

Miljö- och samhälls­beredningen

Beredningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det område beredningen ansvarar för: en hållbar samhällsutveckling.

Särskilt uppdrag

Kommunfullmäktiges beslutade att ge uppdraget om att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplan 2020 för vindkraft till miljö- och samhällsberedningen. Uppdraget gavs i juni 2022.

Beredningens uppdrag är att vara ett stöd i strategiska vägval i arbetet med att ta fram ett tematiskt tillägg för vindkraft. I detta ingår bland annat att ta del av nulägesbeskrivningar, statistik och fakta. Beredningen deltar i upplägg och utformning av planförslaget samt ge återkoppling på planförslaget/det tematiska tillägget under arbetets gång.

I uppdraget ingår även att fatta beslut om bland annat samråd och granskning enligt Plan- och bygglagen samt slutligen att föreslå kommunfullmäktige att anta det tematiska tillägget för vindkraft.

I uppdraget ingår att besluta om, delta i planering och genomförande av medborgardialoger i enlighet med plan- och bygglagens lägsta krav.

Tidigare uppdrag

  • Miljö- och samhällsbredningen har vintern 2021 påbörjat sitt uppdrag med att ta fram en ny avfallsplan för Finspångs kommun. Förslaget till ny avfallsplan förväntas beslutas om under våren 2022.
  • Beredningen har tagit fram en kost- och måltidspolicy samt VA-plan samt översiktsplan.

Relaterad information

Kontakt

Patrik Karlsson (S)
Ordförande
Miljö- och samhällsberedningen

0122-850 00
patrik.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Lina Alm
Tillväxtansvarig
Ledningsstaben

0122-850 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång