Språk/Language

Omsorgsberedningen

Beredningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det område beredningen ansvarar för: Vård och omsorg i kommunen.

Aktuellt uppdrag

Beredeningen ska kartlägga anhörigstöd i anslutning till äldreomsorg och LSS. Kartläggningen ska visa på vilka behov som finns av stöd och om det bör förändras. Den ska också belysa om kommunikationen kring möjigheter till anhörigstöd behöver utvecklas.

Tidigare uppdrag

Strategi för den kommunala hälso- och sjukvården

Syftet med strategin är att stärka patientsäkerheten inom vård- och omsorg med ett patientfokus utifrån områdena säkerhet, trygghet och tillgänglighet. I uppdraget ingick också att analysera hur det ser ut i Finspång kommunala hälso- och sjukvård idag och föreslå förbättringsområden. Beredningen gjorde även en omvärldsanalys.

Plan för teknik för äldre

Omsorgsberedningen har tagit fram en plan för teknik och dess möjligheter inom omsorgen, både avseende äldre och LSS-omsorg.

Översyn aktiverande verksamhet, motivationsarbete och rustande av individer vid missbruk

Omsorgsberedningen har gjort en översyn av de insatser som görs för människor med synliga eller undangömda problem i form av missbruk/beroende. Beredningen har sammanställt en rapport där översynen och förslag på förbättringsområden presenteras. I augusti 2014 beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom rapporten.

Omsorgsberedningens översyn utgick från kommunfullmäktiges uppdrag att:

  • tillsammans med tjänstemän inom sektor social omsorg se över de insatser som idag görs för personer med problem i form av missbruk
  • beredningen kommer med förslag om att utveckla arbetet med att bättre förebygga och att minska denna problematik och bryta destruktiva beteenden.

Handlingsplan för den kommunala psykiatrin

Beredningen har tagit fram en politisk handlingsplan för den kommunala psykiatrin för följande utvecklingsområden: boende, neuropsykiatri, daglig verksamhet/sysselsättning, anhörigstöd och kompetensutvecklingsbehov inom den kommunala psykiatrin. Fullmäktige beslutade i juni 2012 fastställa handlingsplanen. En uppföljning avslutades under 2018.

Plan för äldreomsorgen

Beredningen har också tagit fram en plan för äldreomsorgen som gäller för perioden 2010-2015. Fullmäktige beslutade i juni 2010 att anta den planen.

Under 2015 arbetade beredningen med en revidering av äldreomsorgsplanen. Den reviderade planen avser 2016-2021. Fullmäktige beslutade februari 2016 att anta den planen.

Minnesanteckningar

Kontakt

Vakant
Ordförande
Omsorgsberedningen

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Frisäter och Petra Käll Antonsen
Koordinator
Omsorgsberedningen

0122-850 0
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång