Språk/Language

Ärenden från kommun­styrelsen 11 februari

På kommunstyrelsens sammanträde måndag 11 februari behandlades ett antal ärenden. Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som hanterades.

Kanonen i Bruksparken

Beslut om patientberättelse för 2018

Patientsäkerhetsarbetet sammanfattas varje år, av sektor vård och omsorg samt sektor social omsorg, angående åtgärder som har gjorts för att öka patientsäkerheten inom kommunen samt vilka resultat som uppnåtts under året.

Kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska och kommunens medicinskt ledningsansvariga skolsköterska informerade kommunstyrelsen om insatserna som har vidtagits under året inom området samt informerade om övergripande mål och strategier för 2019. Förslaget gällande patientberättelsen fastlades och patientsäkerhetsberättelsen kommer att finnas tillgänglig för den som önskar från 1 mars 2019.

Beslut gällande ANDT-strategi för Finspångs kommun (Alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Då bland annat Folkhälsorådet har sett behov av en samordnad strategi gällande alkohol, narkotika, dopning och tobak ska Finspångs kommun under 2019 ta fram en kommunövergripande ANDT-strategi. Syftet med strategin är att stärka det gemensamma arbetet och ansvaret i kommunen för att motverka ohälsosamma levnadsvanor med ambitionen att minska det skadliga bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Genom en kommunövergripande strategi tydliggörs olika aktörers roller i detta arbete samt underlättar samordningen. I strategin kommer även externa aktörers roller att lyftas, som exempelvis polisen, ideella föreningar och civilsamhälle.

Svar samt beslut på medborgarförslag - flyttning av kanonen på Bergslagstorget till Bruksparken

11 november 2018 kom ett medborgarförslag där kommuninvånaren föreslog att den kanon som i dag står på Bergslagstorget bör flyttas till Bruksparken intill den befintliga kanon som är placerad där. Under måndagens sammanträde fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna kommuninvånarens medborgarförslag då det överensstämmer med förvaltningens planerade placering.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång