Språk/Language

Finspångs kommuns arbete med coronavirusutbrottet

Sedan 11 mars har Finspångs kommun arbetat i krisledningsorganisation för att på bästa sätt hantera det pågående coronavirusutbrottet.

Staben samlad för genomgång.

Staben samlad för genomgång. Foto: Christian "Crelle" Ekstrand.

Den 11 mars beslutade Finspångs kommun att aktivera kommunens krisledningsorganisation. Det innebär att kommunen har en stab där tjänstepersoner inom olika kompetenser samlas och arbetar specifikt med coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Att arbeta i stabsläget ger kommunen möjlighet att få en tydlig överblick på läget i hela kommunen och hur det utvecklas. Syftet med krisledningsstaben är att arbeta strategiskt och proaktivt samt bereda beslutsunderlag till kommunledningen – för att de ska kunna ta snabba beslut som sedan verkställs i verksamheterna.

- Jag är glad att Finspångs kommun tidigt gick in i stabsläge och har prioriterat resurser till krisledningsorganisationen. Finspångs kommun är vanligtvis en organisation som är bra på att hantera uppkomna situationer och under de senaste veckorna har vi dessutom både prövat och utvecklat vår krisberedskap ytterligare. Arbetet har präglats av prestigelöshet, lösningsfokus och samverkan, vilket gjort att vi har kunnat hantera uppkomna situationer på ett bra sätt, säger Nina Öberg, stabschef.

Nina Öberg, stabschef, håller genomgång för krisledningsstaben. Foto: Christian "Crelle" Ekstrand.

Korttidsboende Bönnern - ett nytt tillfälligt korttidsboende

Ett konkret exempel på nyttan med att arbeta i krisledningsorganisation är det nya korttidsboendet Bönnern som byggts upp under kort tid för att stötta den ordinarie verksamheten.

- Att vi under en redan ansträngd tid lyckas samordna lokal, resurser och personal visar på vilken effekt en krisledningsorganisation kan ha. Möjligheten att ha helikopterperspektiv och lägga energi och fokus på rätt ställe, vid rätt tillfälle, är ovärderligt i vår aktuella situation, säger Johan Malmberg, kommundirektör.

Korttidsboende Bönnern finns i lokaler på lasarettsområdet och har tio platser. Här kan äldre med störst behov av hemtjänst eller hemsjukvård bo under behövd tid.

- Vi har rekryterat personal med rätt kompetens, löst utrustning och många praktiska frågor för att kunna starta boendet. Nu ska vi göra allt vi kan för att ge den bästa möjliga omvårdnaden, säger Mats Johansson, enhetschef för Korttidsboende Bönnern.

- Vi har valt att öppna det tillfälliga korttidsboendet för att kunna ge samlade insatser till behövande samt underlättar det för vår personal och hanteringen av materiel, berättar Åsa Karlsson, vård- och omsorgschef. Jag är stolt över det hårda arbetet som har lagts ner för att under kort tid kraftsamla och lyckas färdigställa lokalen för ändamålet att ge bra omvårdnad till våra äldre, avslutar Åsa.

Bemanning – en kärnfråga

För Finspångs kommuns krisledningsorganisation har bemanning varit en kärnfråga – hur säkrar vi att våra verksamheter är tillräckligt bemannade vid ökad personalfrånvaro? En fråga som staben jobbar löpande med för att säkerställa att Finspångs kommuns verksamheter ska påverkas så lite som möjligt samt för att säkerställa att vi uppfyller vårt ansvar.

I detta arbete har Finspångs kommuns bemanningscentral varit en viktig pusselbit för att få ihop bemanningen, som samordnar och tillsätter vikarietjänsterna i kommunen.

- Det har varit ett tufft läge och många vikarier behövs fortfarande. Men hittills har vi löst stora delar av bemanningsbehovet som finns i verksamheterna, berättar Anna-Therése Aldrév, rekryteringskonsult på Bemanningscentralen. Vi har jobbat hårt med rekrytering för att få in fler vikarier som kan stötta upp och bidra där det behövs. Det är en jätteviktig funktion våra vikarier fyller och deras insats är väldigt betydande för hela omsorgs- och vårdarbetet, säger Anna-Therése.

Finspångs kommun genomför även en inventering av befintlig personal som tillfälligt kan tänka sig att arbeta med omsorg och vård.

- Att genomföra en sån här inventering är viktigt för att få en bild över vilka resurser vi har att disponera till utsatta verksamheter, säger Helén Wallman, HR-chef. Att tillfälligt byta tjänst och stötta upp där det behövs kan vara avgörande i en situation med ohållbart personalbortfall. Vi hoppas såklart att det aldrig ska behövas men om vi hamnar i en sån situation måste vi vara förberedda, avslutar Helén.

Betydande att nå ut med information på olika språk

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde i mitten av mars en analys som visade på att samhället brustit i att nå ut med information till samhällsgrupper som inte har svenska som modersmål. MSB startade ett prioriterat uppdrag för att få fram information, rekommendationer, frågor och svar på flera språk.

Finspångs kommun inledde utifrån detta ett aktivt arbete med att sprida informationsmaterial om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 på olika språk och i olika nätverk i kommunen.

- Det är viktigt att alla kommuninvånare får samma information och att den utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns bra material från svenska myndigheter på flera olika språk, och den har vi skickat ut i alla olika nätverk och kanaler som vi har tillgång till, säger Suada Talic, integrationssamordnare.

Till exempel har de 180 personer som deltar i svenska för invandrare (SFI) fått informationen från sina lärare. Informationen har också skickats till Migrationsverket som har sett till att de personer som bor på asylboendet i Finspångs kommun fått ta del av samma information. Ytterligare organisationer som hjälpt till att spridit informationen vidare är arbetsmarknadsenheten, Svenska kyrkan, Hyresgästföreningen och flera studieförbund, föreningar och frivilligorganisationer.

Ny telefonlinje om covid-19 på olika språk

I början på april öppnade Region Östergötland en telefonlinje dit man kan ringa för att få svar på allmänna frågor om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 på olika språk.

- Den nya telefonlinjen är tänkt som ett stöd åt icke svensktalande personer. Den som vill ha information på andra språk, till exempel arabiska och somaliska, kan ringa dit och får då tala med någon av Region Östergötlands hälsokommunikatörer som svarar på allmänna frågor om sjukdomen covid-19, avslutar Suada.

Kontakt

Maria Samson
Kommunikations- och digitaliseringschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Nina Öberg
Beredskapssamordnare
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 26
nina.oberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång