Språk/Language

Strategisk plan 2023–2025 med budget 2023

Finspångs kommuns strategiska plan för 2023–2025 finns nu tillgänglig och lyfter kommunens arbete, mål och vision för de kommande tre åren samt budget för 2023.

Vårdare håller om boende

Den strategiska planen innehåller en politik för en attraktiv och levande boendekommun, förbättrad välfärd, integration och en ekonomisk, social och hållbar utveckling. Utgångspunkten för hela den strategiska planen är FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Den strategiska planen talar om vad vi ska göra för att nå visionen på sikt.

- Tillsammans är särskilt viktigt just nu. Tillsammans inom politiken, tillsammans med förvaltning och medarbetare, med vårt gemensamma uppdrag, nyttan för våra kommuninvånare i Finspång som ledstjärna, säger Mats Annerfeldt (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Jag är övertygad om att Finspång har stor potential att utvecklas och växa på sikt. Vi har en stark ekonomisk motor i våra industrier och andra företag på orten. Vi kommer att fortsätta jobba efter vision 30/35 för att möjliggöra fler bostäder och tillväxt och förväntar oss att ett antal detaljplaner för bostäder vinner laga kraft i början av året. Planen är att påbörja exploatering av bland annat Dalsberg och villatomter på Nyhem under 2023, säger Mats Annerfeldt (S).

Fokus på 5 mål

I den strategiska planen för 2023–2025 har vi valt att sätta fokus på 5 av de 17 globala målen under året, både för att minska administrationen av målstyrningen och för tydligare fokus på våra högst prioriterade områden.

 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande
  Eftersom vi vill värna om vården och framför allt om våra äldre och socialt utsatta.
 • Mål 4. God utbildning åt alla
  Eftersom skolan är nyckeln till en bra start i livet.
 • Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  Eftersom våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi måste säkra vår kompetensförsörjning som kommun, men också stötta näringslivet att kunna växa och utvecklas.
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
  Eftersom klyftorna i samhället skapar utanförskap och motsättningar som påverkar tryggheten i hela samhället.
 • Mål 11. Hållbara städer och samhällen
  Eftersom vi vill växa och bli en attraktivare ort att bo och leva på.

Verksamhetssatsningar

Sektor utbildning får medel för särskild satsning på kompetensutveckling av pedagoger inom grundskolan för att öka läsförmågan hos eleverna. Budgetmedel avsätts från och med 2023 för arbete med att utöka ungas inflytande i det demokratiska arbetet.

Sektor vård och omsorg får medel till tillfällig verksamhet i form av korttidsboende i väntan på att byggnationen av Hällestadgården ska stå klar.

Social omsorg får medel till ett nytt föräldrastödsprogram som en del av arbetet med tidiga insatser.

I budgeten för 2023 har det också avsatts medel för fortsatt landsbygdsatsning, även för åren 2024 och 2025.

Relaterad information

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Christin Ahl Vallgren
Ekonomichef
Ekonomi- och styrningsavdelning

0122-854 23
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång