Språk/Language

Så ansöker du om försörjningsstöd

Försörjningsstöds -och arbetsmarknadsenheten i Finspångs kommun utreder och fattar beslut om försörjningsstöd i enlighet med gällande lagstiftning och kommunala riktlinjer.

Vem kan få försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat bistånd som betalas ut av kommunen. Den som av olika skäl inte har tillräckliga inkomster för skälig levnadsnivå och gör vad man kan för att bidraga till sin egen försörjning, har rätt till försörjningsstöd.

Tillgångar som du kan sälja, såsom värdepapper, fordon som du inte är i behov av för din försörjning och sparpengar, ska utnyttjas innan du kan få försörjningsstöd.

Det ställs krav på dig

Du måste aktivt arbeta för att bli självförsörjande. Det innebär bland annat att du ska vara inskriven på arbetsförmedlingen samt att du på egen hand aktivt söker arbete. Kan du inte arbeta ska visa upp läkarintyg på det. I vissa fall är du skyldig att minska behovet att försörjningsstöd till exempel genom att sänka oskäligt höga boendekostnader. Vad som anses som skäliga boendekostnader avgörs av socialsekreterare utifrån riktlinjer. Du måste även söka andra bidrag som du har rätt till, till exempel bostadsbidrag, föräldrapenning eller aktivitetsstöd.

Varje år bestämmer regeringen riksnormen som ska täcka hushållets mest vanliga kostnader såsom:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Fritid och lek
 • Hygien
 • Dagstidning
 • Förbrukningsvaror
 • TV-avgift
 • Telefon
 • Barn -och ungdomsförsäkring

Utöver riksnormen kan man få försörjningsstöd till skäliga kostnader för bland annat:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Läkarvård
 • Receptbelagd medicin inom högkostnadsskyddet
 • Fackavgifter och a-kasseavgift
 • Akut tandvård
 • Glasögen
 • Utgångspunkt vid bedömning av vad som är skäligt är vad låginkomsttagare normalt har råd med.

Till ansökan om försörjningsstöd ska följande handlingar bifogas vid första ansökningstillfället:


Vid arbetslöshet:

 • Intyg som styrker din inskrivning och planering hos Arbetsförmedlingen. Om du är ansluten till a-kassa ska handling uppvisas som styrker att du väntar på utbetalning från a-kassa alternativt inte uppfyller arbetsvillkoret.
 • Lista på sökta arbeten samt tillhörande kontaktuppgifter till respektive arbetsgivare de senaste två månaderna.

Vid sjukskrivning:

 • Kopia på aktuellt läkarintyg

Vid studier:

 • Besked från CSN om studiehjälp

Underlag som alltid ska bifogas med ansökan oavsett sysselsättning:

  • Inkomstuppgifter fyra månader tillbaka
  • Beslut från Försäkringskassan angående sjukpenning, föräldrapenning, sjukersättning, bostadsbidrag eller aktivitetsstöd. Alternativt beslut från Pensionsmyndigheten gällande barn eller ålderspension
  • Senaste självdeklaration samt förhandsbesked eller slutskattsedel
  • Kontoförteckning vilket är en redovisning av samtliga bankkonton och kontoutdrag från de fyra senaste månaderna, räknat från ansökningsdagen
  • Hyreskontrakt och hyresavi
  • Handlingar rörande banklån vid villaboende samt handlingar som visar inkomster och utgifter på egen fastighet
  • Köpekontrakt på bil
  • Fakturor på betalda räkningar. Boendekostnader, elkostnader, fackavgift respektive a-kasseavgift, receptbelagd medicin, hemförsäkring, läkarvårdskostnader samt eventuella arbetsresor

  Så här ansöker du om försörjningsstöd

  Ansökningsblanketten kan hämtas i receptionen på kommunhuset eller skrivas ut från kommunens blankettportal. När din ansökan inkommit har ansvarig socialsekreterare tjugo arbetsdagar på sig att fatta ett beslut.

  Fyll i alla uppgifter, skriv under och skicka ansökningsblanketten tillsammans med de handlingar som ska medfölja per post till försörjningstöd på Finspångs kommun, se adress till höger på sidan.

  Du kan även lämna in ansökan i kommunhusets reception , Bergslagsvägen 13-15.

  Relaterad information

  Kontakt

  Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

  0122-854 02
  kommun@finspang.se

  Telefontider måndag - fredag kl. 8-9

  Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång