Språk/Language

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

Försörjnings -och arbetsmarknadsenheten utreder och fattar beslut om ekonomiskt bistånd i enlighet med gällande lagstiftning och kommunala riktlinjer.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat bistånd som betalas ut av kommunen. De som av olika skäl inte har tillräckliga inkomster för att tillgodoses en skälig levnadsnivå och gör vad de kan för att bidra till sin egen försörjning kan ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Innan du kan rätt till ekonomiskt bistånd ska du ha sett över dina tillgångar och använda dessa i första hand. Det kan exempelvis handla om att använda sparade pengar samt sälja värdepapper och fonder.

Det ställs krav på dig

Du måste aktivt göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Det innebär bland annat att du som är arbetsför ska vara inskriven på arbetsförmedlingen samt att du på egen hand aktivt söker arbete. Om du av olika anledningar inte kan arbeta behöver detta styrkas av ett läkarintyg. I vissa fall är du skyldig att minska behovet att ekonomiskt bistånd till exempel genom att sänka oskäligt höga boendekostnader. Vad som anses som skäliga boendekostnader avgörs av socialsekreterare utifrån riktlinjer. Du måste även i första hand ansöka om andra ersättningar du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, föräldrapenning eller aktivitetsstöd.

Varje år bestämmer regeringen riksnormen som ska täcka hushållets mest vanliga kostnader såsom

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Fritid och lek
 • Hygien
 • Dagstidning
 • Förbrukningsvaror
 • Telefon
 • Barn -och ungdomsförsäkring

Utöver riksnormen kan man få ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för bland annat

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Läkarvård
 • Receptbelagd medicin inom högkostnadsskyddet
 • Fackavgift och a-kasseavgift
 • Akut tandvård
 • Glasögon

Till ansökan om ekonomiskt bistånd ska följande handlingar bifogas vid första ansökningstillfället


Vid arbetslöshet

 • Intyg som styrker din inskrivning och planering hos Arbetsförmedlingen. Om du har beslut från a-kassa behöver du bifoga beslutet.
 • Lista på sökta arbeten de senaste två månaderna. Listan behöver även innehålla information om när och hur du sökt arbetet samt kontaktuppgifter till arbetsgivare.

Vid sjukskrivning

 • Kopia på aktuellt läkarintyg

Vid studier

 • Besked från CSN om studiehjälp

Underlag som alltid ska bifogas med ansökan oavsett sysselsättning

 • Inkomstuppgifter fyra månader tillbaka
 • Eventuellt beslut från Försäkringskassan
 • Eventuellt beslut från Pensionsmyndigheten
 • Senaste självdeklaration samt förhandsbesked eller slutskattsedel
 • Kontoöversikt (vilket är en redovisning av samtliga bankkonton)
 • Kontoutdrag från de fyra senaste månaderna räknat från ansökningsdagen
 • Hyreskontrakt och hyresavi
 • Handlingar rörande banklån vid villaboende samt handlingar som visar inkomster och utgifter på egen fastighet
 • Värdering vid innehav av fordon
 • Underlag på sökta utgifter, exempelvis fakturor avseende boende och hushållsel

Relaterad information

Kontakt

Försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenheten

0122-854 02
kommun@finspang.se

Telefontid vardagar klockan 08:00-09:00

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång