Språk/Language

Finspångs kommuns folkhälsoråd

Folkhälsorådets arbete utgår från tre principer, genom att vara rådgivande, uppföljande och initiativtagande.

Finspångs kommuns folkhälsoråd består av 12 ledamöter varav tre förtroendevalda ledamöter. Övriga ledamöter består bland annat av tjänstepersoner, föreningsrepresentanter och skolpersonal. Det finns även möjlighet till adjungerade ledamöter.

Reglementet styr de praktiska förutsättningarna för rådet, såsom antalet ledamöter, medan arbetsordningen för rådet vägleds av följande strategier och rapporter:

  • Ett urval av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Finspångs kommun har som ambition att från och med 2019 använda ett urval av dessa mål i en styrmodell i Budget och strategisk plan. En del av målen har en tydlig koppling mot folkhälsa, vilket gör agendan relevant även för rådets arbete.
  • Den regionala strategin Sätt Östergötland i rörelse. En strategi som både kommunstyrelsen i Finspång och Folkhälsorådet ställt sig bakom. Strategin innehåller fem olika arenor:
  • Boende och närområde
  • Fritid och kultur
  • Skola och utbildning
  • Arbete och försörjning
  • Omsorg samt hälso- och sjukvård

  Finspångs kommun har tillsammans med länets övriga kommuner och Region Östergötland signerat avsiktsförklaringen Deklaration om folkhälsa i Östergötland. Deklarationen innehåller tio insatsområden där rådets presidium föreslår en prioritering av fem av dessa i det fortsatta arbetet:

  • Ge jämlikhet i hälsa hög prioritet och integrera detta i alla politikområden. Skapa förutsättningar för ökad samverkan. 
  • Öka kunskap och medvetenhet om bestämningsfaktorers betydelse för hälsa och skillnader i hälsa, och vidareutveckla kompetens om hur olika förhållnings- och arbetssätt kan påverka tilltro, tillit, framtidstro och jämlik hälsa.
  • Motverka segregation inom alla olika samhällsområden. Till exempelt genom att främja blandad bostadsbebyggelse samt att rikta särskilda resurser för att skapa förutsättningar för skolan att uppfylla sin kompenserande funktion och bli en jämlik skola för alla.
  • Bryt isolering – utveckla mötesplatser där människor möts över olika gränser samt stimulera frivilligarbete. Erbjud fritidsaktiviteter av olika slag med god räckvidd.
  • Skapa utbyggda gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik som är väl tillgängligt.
  • Östgötakommissionens rekommendationer. Dessa rekommendationer låg under 2017 som ett prioriterat uppdrag hos förvaltningen i Finspångs kommun.

  Övriga aktiviteter och planer

  Följande punkter är övriga aktiviteter och planer som Folkhälsorådets arbete ska förhålla sig till och ta del:

  • Årligen återkommande mätningar av narkotika i avloppsvatten
  • Konceptet 100% ren hårdträning
  • Skol-IF
  • Hålla sig informerad och uppdaterad kring arbetet med att tillskapa en fritidsbank i Finspångs kommun
  • Folkhälsorapport för Finspång, Mjölby, Motala och Vadstena (klar under hösten 2018)
  • Om mig-enkät. Föreslagna fokusområden är ungdomars fritid och narkotikavanor

  Protokoll och kallelser med handlingar

  Kontakt

  Lizzie Örn Sagrelius
  Koordinator
  Folkhälsorådet

  0122-850 45
  kommun@finspang.se

  Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång