Språk/Language

Kommunalt brotts­före­byggande arbete

Finspångs kommun hanterar arbetet med att förebygga brottslighet genom det brottsförebyggande rådet. Här kan du läsa mer om hur rådet är uppbyggt och hur Finspångs kommun arbetar i övrigt med brotts­före­byggande insatser.

Finspångs brottsförebyggande råd (Brå) består av en politisk nivå och en tjänstemannanivå samt operativa grupper. I råden sitter, utöver kommunen, även en representant från polismyndigheten. Mer om rådet kan du läsa om nedan under varje rubrik.

Sättet att organisera arbete syftar till att:

 • få en beständig och konkret samverkan.
 • det sker en förankring av arbetet nerifrån och upp.
 • få en tydlig struktur för roll- och ansvarsområdena och ett påtagligt politiskt ledarskap.
 • kommunikationen är bra genom att det är tydligt vilka befogenheter parterna har i samverkan.
 • information om pågående insatser och aktuell lägesbild går lätt att sprida.
 • öka möjligheten till samsyn på den gemensamma problembilden.

Målen för verksamheten är att på lång sikt:

 • minska brottsligheten.
 • öka tryggheten.
 • minska nyrekrytering till brottsligt beteende och kriminella livsstilar genom att bland annat förhindra riskutveckling och utanförskap hos barn och ungdomar.
 • öka medvetenheten om samhällets gemensamma normer.
 • stimulera allmänheten till ökat brottsförebyggande och trygghetsskapande engagemang.

Det brottsförebyggande programmet fungerar som ett övergripande styrdokument för det lokala arbetet som syftar till att öka tryggheten i kommunen.

Handlingsplan för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande åtgärder

Handlingsplanen är ett dokument skapat i samverkan mellan Finspångs kommun och Polismyndigheten. Målet med handlingsplanen är att öka tryggheten och minska brottsligheten via specifika insatser.

Brå lyssnar in medborgarna genom dialog och de högst prioriterade frågorna belyses extra genom ett medborgarlöfte.

Politiker-Brå

Den politiska styrgruppens främsta uppgift är att styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och inriktningen för verksamheten. Den politiska styrgruppen bestämmer vad det brottsförebyggande arbetet ska ha för inriktning.

Styrgrupp Brå (tjänstemannanivå)

Tjänstemannagruppen har det överordnade ansvaret för att målen och prioriteringarna för den brottsförebyggande verksamheten genomförs. Denna grupp ansvarar för hur det brottsförebyggande arbetet genomförs.

Gruppen består av kommunens sektorchefer och polisområdeschefen. Den leds av kommundirektören.

Operativa grupper

De som sedan genomför det operativa jobbet är arbetgrupper som tillsätts efter behov. De ska verkställa prioriterade insater, kartlägga behov och resurser och upprätta genomförandeplaner för insatserna. De ska även följa upp gjorda insatser.

Säkerhetsskyddschef

Säkerhetsskyddschefen bär huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika grupperna i Brå och kan för detta arbete utse lämplig representant.

Kontakt

Helena Wetterhall
Strategchef
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 83
helena.wetterhall@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång