Språk/Language

Krisstöd - POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer och innebär att kommunen vid allvarliga situationer kan erbjuda krisstöd till drabbade som behöver prata om det som skett eller komma i kontakt med anhöriga.

Olyckor, katastrofer eller extraordinär händelser innebär ofta att de som drabbas utsätts för en krissituation och behöver stöd. POSOM:s uppgift är att hjälpa när samhällets resurser inte räcker till för att klara ett bra omhändertagande av personer som drabbats av akuta kriser, olyckor eller katastrofer. POSOM:s samordningsgrupper finns i kommunens tätorter.

I POSOM ingår räddningstjänst, socialtjänst, Polisen, Svenska kyrkan, förskola, skola, sjukvård, Hemvärnet och frivilligorganisationer.

Finspångs kommun har en kommunal organisation för psykiskt och socialt omhändertagande, Posom, i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd.

POSOM:s uppgifter är att:

  • Tillgodose behovet av psykologiskt, socialt och medmänskligt stöd till drabbade och närstående vid allvarliga och omfattande olyckor, katastrofer eller händelser.
  • Vid behov upprätta stödcentrum vid större kriser.
  • Samverka med övriga berörda organisationer vid en större olycka eller händelse.
  • Genomföra regelbundna utbildningar och övningar för den personal som ingår i POSOM.

Organisation för POSOM i Finspång

Ansvarig för POSOM-gruppens arbete är socialchef i Finspångs kommun. På sektor social omsorg finns också en samordnare för POSOM som organiserar arbetet.

Personerna som deltar i gruppen övas och utbildas för att kunna ge stöd vid svåra händelser. De som ingår i gruppen har också särskilda kunskaper om hur människor reagerar i kris och flertalet har vana att arbeta under stress.

Gruppen larmas ut via räddningstjänsten och bedömning om gruppen ska aktiveras görs vid varje enskilt fall.

Kontakt

Räddningstjänsten
Reception

0122-850 80
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 40 Finspång