Besiktning av ventilation eller hiss

Ventilation

Om du äger ett flerbostadshus, kontorsbyggnad eller liknande är du skyldig att göra funktionskontroller av ventilationssystem regelbundet. Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, innebär att besiktningar ska utföras.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar. OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Besiktningar ska utföras med följande intervall beroende på typ av ventilationssystem:

  • Daghem, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT och FTX-ventilation vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX -och S-ventilation vart sjätte år. 

F=fläktventilation där frånluften är fläktstyrd.

FT= fläktventilation där både frånluft och tilluft är fläktsstyrda.

FTX och FX = fläktventilation med värmeåtervinning.

S=självdrag.

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktningar. Injustering av ventilationen ska ske när byggnaden börjar användas.

Hiss

På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar i byggnadsverk.

Kraven på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk gäller både innan en motordriven anordning tas i bruk och löpande under anordningens brukstid. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se till att den kontrolleras.

Kontrollen sker genom besiktningar av fristående besiktningsorgan, det vill säga ett företag som har rätt att besiktiga motordrivna anordningar. Besiktningsorganet ska utfärda ett protokoll över besiktningen. Om anordningen har brister som har omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa ska besiktningsorganet skicka ett exemplar av besiktningsprotokollet till byggnadsnämnden.

När det gäller kraven för användning av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk är det byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och har tillsyn över att de följs. Tillsynen riktar sig mot den som äger eller på annat sätt ansvarar för anordningen.

Om det behövs för att säkerställa att en motordriven anordning uppfyller de krav som gäller ska byggnadsnämnden förelägga den som äger eller på annat sätt ansvarar för anordningen att se till att den kontrolleras.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image