Miljömål och miljöpolicy

Illustration över Miljömålsrådets 16 miljökvalitetsmål, illustratör Tobias FlygarSveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbart på lång sikt.

Miljömålen syftar till att:

  • främja människors hälsa
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresesurserna.

Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Mer information om miljömålen finns på den nationella miljömålsportalen.

Regionala miljömål

Länsstyrelsen i Östergötland har efter en omfattande samverkan med kommuner, näringsliv och organisationer antagit det regionala programmet Mål i sikte - miljömål för Östergötland.

För att visa hur Östergötland behöver bidra i klimat- och energiarbetet fastställde Länsstyrelsen åtta delmål inom målet Begränsad klimatpåverkan 2012.

Under 2012 påbörjades också en process för att ta fram ett samlat regionalt åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland. Åtgärdsprogrammet, Nu är det dags! 50 åtgärder för miljömålen i Östergötland, antogs 2014.

Miljöpolicy

Finspångs kommun har valt att inte ta fram ett eget samlat lokalt miljömålsdokument. Kommunen arbetar i stället via miljöpolicyn utifrån de regionala miljömålen och fokuserar arbetet på åtgärder. Ansvaret för att miljöpolicyn efterlevs ligger på anställda och förtroendevalda inom kommunens enheter och bolag. Miljöpolicyn antogs av kommunfullmäktige 2009.

Dokument

Mål i sikte - miljömål för Östergötland (pdf-fil, 682 Kb, öppnas i nytt fönster)

Regionala mål Begränsad klimatpåverkan (pdf-fil, 3 Mb, öppnas i nytt fönster)

Nu är det dags! 50 åtgärder för miljömålen i Östergötland (pdf-fil, 2 Mb, öppnas i nytt fönster)

Miljöpolicy för Finspångs kommun (pdf-fil, 36 Kb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image