Kommunens skog

Finspångs kommun äger i dagsläget cirka 800 hektar skogsmark. Den största andelen kommunägd skog finns i och kring Finspångs tätort, men även en del i Rejmyre och Sonstorp. Av kommunens totala skogsinnehav är cirka 495 hektar produktionsskog. Resterande är rekreations-/naturområden, impediment (mossar och berg) och inägomark (till exempel holmar på beten och åkermark).

Skog för dig och migVandringsled Skomakarudden, Foto Marika Sjödin

Kommunens skogar är till för kommunens invånare, för rekreation, friluftsliv och lek. De utgör även livsmiljö för många växt- och djurarter. Dessutom är skogen en värdefull ekonomisk resurs och de fungerar även som en markreserv för kommunens framtida utveckling. Kommunens målsättning är att skogarna ska förvaltas så att samtliga värden tas till vara och utvecklas.

Skogspolicy med målsättningar för kommunens skog

Finspångs kommun har fastställt följande övergripande och långsiktiga mål för skogen:

  • Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas
  • Skogens sociala värden ska värnas genom att måna om friluftsmöjligheter både vad gäller aktiviteter, avkoppling och rekreation.
  • Kommunen ska sträva efter att tillgänglighetsanpassa skogsområden där så är lämpligt.
  • Särskilda skogsytor ska bevaras och skötas för nutida och framtida behov av naturområden för kunskapsuppbyggnad och utevistelse till förmån för allmänhet och skolverksamhet.
  • Avkastningen från skogen ska återinvesteras i kommunens skog och grönytor.

Skötsel av skogenTräd, Foto Marika Sjödin

För att förvalta skogen på ett bra sätt används en så kallad grön skogsbruksplan som innehåller skötselplaner anpassade för de områden som kommunen äger. Skogsbruksplanen gäller all kommunägd skog, dock omfattas inte parkområden inom tätbebyggt område. Varje år utförs skötselåtgärder som röjningar och gallringar för att skapa varierade och lättframkomliga rekreationsskogar, avverkningar för att ta tillvara värdefull virkesråvara eller restaurering av igenväxande ekmiljöer, frihuggning av grova träd eller plantering av ny skog. Nuvarande skogsbruksplan togs fram 2016 och gäller till 2026.

Kommunens skogsbruk är certifierat enligt den svenska skogsstandarden PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Standarden syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samt värna om kulturmiljö, sociala värden och estetiska värden.

För kommunens skogar gäller spårgaranti, det vill säga att de största spåren som uppstår vid avverkning ska läggas igen.

Skogspolicyn är det dokument som anger kommunens målsättningar med den kommunägda skogen och ska användas som underlag vid förnyelsen av skogsbruksplanen. Det är dock skogsbruksplanen som används vid den praktiska skötseln. Vill du veta mer? Läs kommunens skogspolicy (pdf-fil, 471 Kb).

Skogsbruksåtgärder som planeras under året finns i kommunens karta.

Länk till större karta med teckenförklaring (öppnas i nytt fönster). Skogsbruksåtgärderna finns under kategorin Natur och miljö.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image