Vad är översiktsplanering

Plan- och bygglagen kräver att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattande hela kommunen. En översiktsplan ska vara  strategiskt utformad och ska visa inriktningen för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen. I praktiken innebär det att en översiktplan pekar ut områden som kommunen vill bevara, exempelvis parker, friluftsområden samt bostads- och verksamhetsområden. I översiktplanen pekas även områden ut som kommunen anser kan utvecklas för exempelvis för bostäder, rekreation eller verksamhet. I en översiktsplan finns även Statens intressen med, det kan exempelvis vara naturreservat, riksintressen för kulturmiljöer, vägar och kraftnät.

Mer information om Plan- och bygglagen (Plan- och bygglag (2010:900) förkortas ofta ”PBL”) som reglerar översiktsplaneringen finns på riksdagens hemsida (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900)  Kapitel 3 handlar om översiktsplaner.
För mer information om vad en översiktplan är och  hur processen kan gå till  finns på Boverkets hemsida under ”PBL - kunskapsbanken” (http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/

Vägledande och stöd för beslut

En översiktsplan ska vara en vägledning och ett beslutsstöd för den fysiska kommunala planeringen. Det innebär att kommunen använder översiktsplanen när nya områden för exempelvis bostäder tas fram, nya detaljplaner ska arbetas fram och förhandsbesked och bygglov ska beslutas.

Ses över var fjärde år

En översiktsplan ska aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod. Detta innebär att länsstyrelsen ska redovisa eventuella synpunkter på statliga och mellankommunala intressen som kan påverka aktualiteten samt att kommunfullmäktige ska ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Att bedöma och ta ställning till om en översiktsplan är aktuell innebär att undersöka i vilken utsträckning intentionerna i översiktsplanen fortfarande är aktuella med hänsyn till nya förutsättningar. Det är alltså ingen revidering av befintlig översiktsplan.

Mer information

Mer information om Plan- och bygglagen (Plan- och bygglag (2010:900) förkortas ofta ”PBL”) som reglerar översiktsplaneringen finns på riksdagens webbplats. Till höger hittar du en länk. Kapitel 3 handlar om översiktsplaner.
För mer information om vad en översiktplan är och  hur processen kan gå till  finns på Boverkets webbplats. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image