Språk/Language

Avfallsplan och föreskrifter

Renhållningsordningen är kommunens styrande dokument när det gäller avfall och återvinning. Renhållningsordningen, innehållande avfallsplan och föreskrifter, är antagen av kommunfullmäktige.

Avfallsplan

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för hur avfallshanteringen ska förbättras men också information om avfallsmängder, behandlingsmetoder och ansvarsfördelning. Planen lägger fast riktlinjerna för kommunens verksamhet i syfte att minska avfallets mängd och farlighet men även för att minska avfallshanteringens miljöpåverkan i övrigt. I avfallsplanen har nationella och regionala mål inom avfallsområdet brutits ned för att på ett bättre sätt kunna tillämpas i det kommunala arbetet och i det arbete som bedrivs inom Finspångs Tekniska Verk.

Under året 2021 tas en ny avfallsplan fram.

Föreskrifter

I föreskrifterna regleras bland annat fastighetsägares och andra avfallsproducenters skyldigheter och rättigheter, kommunens krav på källsortering och kompostering, hämtningsintervallen, fraktionsindelning och undantag. Föreskrifterna är uppdaterade under 2020 med anledning av att Finspångs kommun inför sortering för matavfall för alla hushåll från och med årsskiftet 2020/2021.

Kontakt

Madeléne Lundén
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 14
madelene.lunden@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång