Finspångs kommun

Språk/Language

Kultur i skolan

Skolan är den enda sociala och kulturella samlingsplats som når alla barn och unga oberoende var de bor eller vilken bakgrund de har. Skolan har ansvar för att ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga till eget kreativt skapande.

Alla elever ska också erbjudas möjligheter att uppleva olika uttryck för kunskap och bildning, pröva och utveckla olika konstnärliga uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Ett sätt är att ta del av samhällets kulturutbud. I Finspångs kommun består kultur i skolan av två delar, barnkultur­garantin och skapande skola.

Barnkulturgarantin är kommunens egen satsning i linje med kulturstrategin. Här ligger fokus på upplevelsen av professionell kultur som till exempel teater­föreställningar, film, konsert, utställning eller dans. Satsningen innebär att alla elever i årskurs F-9, anpassad grundskola och tränings­skola erbjuds minst två professionella kultur­upplevelser per läsår.

Planerade aktiviteter läsåret 2023/2024

Alla klasser från förskoleklass till årskurs 9 erbjuds ett skolbiobesök på Kulturhuset under oktober 2022. Utöver det erbjuds även förskoleklass – åk 3 ett besök på Kulturhuset i december för att ta del av den årliga Julshowen tillsammans med Östgötamusiken. I år bjuder vi också in barngrupper från förskolor i åldrarna 4-5 år till denna show.

Finspångs kommun har sedan några år tillbaka ett samarbete med Arbetets Museum i Norrköping gällande utställningen Jobblabb. En utställning som riktar sig till elever i årskurs 5. På grund av detta samarbete kan vi erbjuda alla våra klasser i årskurs 5 en guidad visning och workshop i utställningen. Besöken på Jobblabb går av stapeln i november och början på december 2022.

För övriga årskurser tillkommer en kulturupplevelse under vårterminen 2023.

Som vårdnadshavare behöver du inte göra något för att ditt barn ska få ta del av barnkulturgarantin, detta bokas av ditt barns pedagog eller skolans kulturombud.

Skapande skola är en satsning från Kulturrådet där kommuner och huvudmän har möjlighet att ansöka om projektmedel för att erbjuda elever delaktighetsbaserade kulturupplevelser. Det betyder att projekten ska innehålla kulturupplevelser där eleverna inte bara tar del av exempelvis en teaterföreställning, biofilm eller dansuppsättning – utan att eleverna också ska få prova på olika kulturformer. Det här sker antingen genom ett projekt där eleverna först tar del av en föreställning och sedan får prova på kulturformen i en workshop efteråt, men det kan också innebära att eleverna får vara medskapare till föreställningen under tiden den utspelar sig. I andra fall handlar det om att eleverna, tillsammans med en professionell kulturaktör, tar fram en helt egen föreställning, skapar egen konst eller producerar egen musik.

Kulturrådets satsning på Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Finspångs kommun har i många år beviljats medel för Skapande skola och det är ännu en pusselbit i att erbjuda våra unga medborgare kulturupplevelser under hela sin skolgång.

Skapande skola läsåret 2023/2024

För läsåret ser Skapande skola ut på följande sätt.

Förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 3

Skapa en bok med Anna Samuelsson och Maja Meurling

Barnboksförfattarna Anna Samuelsson och Maja Meurling kommer och håller i en workshop med varje klass som ska resultera i en tryckt bok. Eleverna får med hjälp av författarnas egna metod skapa en berättelse och göra illustrationer till berättelserna. Författarna tar sedan med sig materialet, sammanställer, trycker boken och skickar tillbaka till klassen

Genomförs under vårterminen 2024

Årskurs 2

Den stora showen med Gåspennan musik

Under hösten 2023 kommer klasserna få hemliga uppdrag skickade till såg av Gåspennan musik som behöver genomföras innan Den stora showen. I mitten på januari samlas sedan alla elever i åk 2 för att uppleva Den stora showen.

Genomförs i januari 2024.

Årskurs 4

Författarbesök med fokus på facklitteratur med Bengt-Erik Engholm

Alla elever i åk 4 kommer få besök av ingen mindre än årets mottagare av Carl von Linné-plaketten för ett samtal om skrivande, hur en letar fakta och hur det kommer sig att en skriver en bok om snor. Eleverna får inför besöket möjlighet att läsa minst en av Engholms publikationer som en del i förberedelsen inför besöket.

Genomförs i oktober 2023

Årskurs 5-6

Information kommer.

Genomförs våren 2024

Årskurs 7

Föreställningen KROCK och workshop på tema konflikt med Teater De Vill

Eleverna får ta del av föreställningen KROCK som baseras på insamlade berättelser från högstadieelever på tema konflikt. Följande dagar besöker skådespelarna klasserna för en workshop på just temat konflikt och hur en kan lösa konflikter.

Genomförs i november 2023.

Årskurs 8

Gerilla konst och det offentliga rummet med Norrköpings Konstmuseum

Eleverna i årskurs 8 får under två tillfällen besök av en konstpedagog från Norrköpings Konstumuseum som kommer prata om konsthistoria, konst i det offentliga rummet – vem som får synas och inte. Eleverna kommer också få skapa egna Skulpturer som ska kunna ta plats i det offentliga rummet.

Genomförs våren 2024.

Årskurs 9

Föreställningen Röd Katt med Ung scen öst

Under en vecka i höst kommer eleverna i åk 9 få ta del av en unik teaterupplevelse som utspelar sig i en gammal buss. Poppy och Lovis har ett punkband och har gett upp på världen. En övergiven buss blir deras nya hem i väntan på att världen ska förstå vad den missar när den dissar dem. Röd Katt är en föreställning om att stå ensam och tillsammans på samma gång och

Genomförs i november 2023.

Anpassad grundskola inklusive träningsskolan

Skapande med Isabelle Nilsson

Under våren kommer Isabelle Nilsson till de olika grupperna och genomför anpassade workshops med olika material och tekniker, som är anpassade efter grupperna förmågor och behov. Isabelle har tidigare erfarenhet av besöker grupperna och både pedagoger och elever brukar vara mycket nöjda med henne besök.

Genomförs våren 2024.

För dig som är lärare

På Finspångs kommuns intranät hittar du aktuella föreställningar och aktiviteter inom ramen för Barnkulturgarantin och Skapande skola som dina elever ska delta i. På varje skola ska det finnas ett kulturombud som kan hjälpa dig om du har några frågor. Vet du inte vem som är kulturombud på din skola så kontakta kultursamordnare - barn och unga.

Att vara kulturombud

Som kulturombud ingår du i en kulturstrategisk samverkansgrupp där sektorerna utbildning, stab (kultur) samt kulturombud från kommunens samtliga grundskolor, anpassad grundskola samt Ljusfalls friskola finns representerade.
Samverkansgruppen träffas tre gånger per termin på Kulturhuset (september, oktober, november, februari, mars och april). Kultursamordnaren sammankallar och utbildningsstrateg skriver mötesanteckningar som sedan skickas ut. Kulturaktiviteterna förbereds, planeras och följs upp i dialog mellan kultursamordnaren, kulturombuden, berörda lärare och rektorer. Representanter från den kulturstrategiska samverkansgruppen deltar i utbudsdagar, konferenser och seminarier som anordnas i regionen. Vi har ett aktivt samarbete med Region Östergötland samt med Riksteatern för att hålla uppdaterade gällande utbudet av kulturaktiviteter både lokalt, regionalt och nationellt. ScenGalej är ett exempel på en utbudsdag som infaller under höstterminen.


Kulturombudens viktiga roll

Kulturombuden fungerar som länken mellan den kulturstrategiska samverkansgruppen, lärare och elever på skolan. Eleverna kommer genom kulturombuden till tals gällande planering av Skapande skola-projekten. Skolorna samlar in förslag från eleverna som därefter diskuteras på samverkansgruppens möten. Utifrån dessa skapas det tematiska upplägget och aktiviteter väljs ut. Det är viktigt att inte se elever endast som mottagare eller konsumenter av kultur. Elevers delaktighet handlar inte minst om att lyssna på dem, ta vara på deras förslag och initiativ så att det utbud som finns inte endast är på de vuxnas villkor.

Vidare förmedlar kulturombuden all information gällande Kultur i skolan till övrig personal.


Aktiviteter

Kultursamordnaren publicerar aktiviteterna inom Barnkulturgarantin och Skapande skola på hemsidan i samband med ny termin och meddelar kulturombuden när det är klart. Varje årskurs har sedan sin egen länk för aktuella aktiviteter (se ovan). Kulturombuden meddelar övrig personal på respektive skola när det finns information på hemsidan kring kommande aktiviteter. Ibland har kultursamordnaren gjort färdiga scheman när respektive skola ska ta del av aktiviteten. Ibland innebär det att varje skola får anmäla sin klass eller hela skolan samtidigt. När det gäller aktiviteter inom skapande skola är det extra viktigt med kommunikationen eftersom kulturombudet inte undervisar alla årskurser. Det är berörd lärare som har kontakt med aktör inför besöket och säkerställer att det finns lokal och andra saker som ev. måste förberedas. Om det sker byte av personal under läsåret så måste ev. bokningar till aktiviteter förmedlas.


Utvärdering

Efter varje kulturupplevelse eller skapande aktivitet med professionell kulturaktör ska elever tillsammans med personal fylla i en utvärdering. Formuläret finns på hemsidan vid respektive årskurs. Utvärderingarna gör det möjligt för eleverna att påverka innehållet i kulturutbudet. Lärarna kan också påverka så att kulturaktiviteterna på ett naturligt sätt kan knytas till den ordinarie undervisningen och dess kunskapsmål.


Boka transport till Kulturhuset

Skolorna på landsbygden bokar transport till Kulturhuset. OBS! gäller bara de aktiviteter som faller inom ramen för Barnkulturgarantin och Skapande - skola. Stadsskolorna som ligger i centralortens ytterområde får boka transport för elever i F-klass och årskurs ett. Detta går på Kultur i skolans budget. Det är viktigt att detta följs.

Boka genom Hällesta buss, 0122-505 92. Ange Michael Asfahan som referensperson och be dem märka fakturan med namnet på den aktivitet/föreställning som besöket avser + meddela dem om aktiviteten är en del av Barnkulturgarantin eller Skapande skola.


Frågor

Kontakta kultursamordnaren för barn och unga.

Kontakt

Victoria Manfred
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05
victoria.manfred@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång