Språk/Language

Kultur i skolan

Skolan är den enda sociala och kulturella samlingsplats som når alla barn och unga oberoende var de bor eller vilken bakgrund de har. Skolan har ansvar för att ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga till eget kreativt skapande.

Alla elever ska också erbjudas möjligheter att uppleva olika uttryck för kunskap och bildning, pröva och utveckla olika konstnärliga uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Ett sätt är att ta del av samhällets kulturutbud. I Finspångs kommun består kultur i skolan av två delar, barnkultur­garantin och skapande skola.

Barnkulturgarantin är kommunens egen satsning i linje med kulturstrategin. Här ligger fokus på upplevelsen av professionell kultur som till exempel teater­föreställningar, film, konsert, utställning eller dans. Satsningen innebär att alla elever i årskurs F-9, grundsär- och tränings­skola erbjuds minst två professionella kultur­upplevelser per läsår.

Planerade aktiviteter läsåret 2022/2023

Alla klasser från förskoleklass till årskurs 9 erbjuds ett skolbiobesök på Kulturhuset under oktober 2022. Utöver det erbjuds även förskoleklass – åk 3 ett besök på Kulturhuset i december för att ta del av den årliga Julshowen tillsammans med Östgötamusiken. I år bjuder vi också in barngrupper från förskolor i åldrarna 4-5 år till denna show.

Finspångs kommun har sedan några år tillbaka ett samarbete med Arbetets Museum i Norrköping gällande utställningen Jobblabb. En utställning som riktar sig till elever i årskurs 5. På grund av detta samarbete kan vi erbjuda alla våra klasser i årskurs 5 en guidad visning och workshop i utställningen. Besöken på Jobblabb går av stapeln i november och början på december 2022.

För övriga årskurser tillkommer en kulturupplevelse under vårterminen 2023.

Som vårdnadshavare behöver du inte göra något för att ditt barn ska få ta del av barnkulturgarantin, detta bokas av ditt barns pedagog eller skolans kulturombud.

Skapande skola är en satsning från Kulturrådet där kommuner och huvudmän har möjlighet att ansöka om projektmedel för att erbjuda elever delaktighetsbaserade kulturupplevelser. Det betyder att projekten ska innehålla kulturupplevelser där eleverna inte bara tar del av exempelvis en teaterföreställning, biofilm eller dansuppsättning – utan att eleverna också ska få prova på olika kulturformer. Det här sker antingen genom ett projekt där eleverna först tar del av en föreställning och sedan får prova på kulturformen i en workshop efteråt, men det kan också innebära att eleverna får vara medskapare till föreställningen under tiden den utspelar sig. I andra fall handlar det om att eleverna, tillsammans med en professionell kulturaktör, tar fram en helt egen föreställning, skapar egen konst eller producerar egen musik.

Kulturrådets satsning på Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Finspångs kommun har i många år beviljats medel för Skapande skola och det är ännu en pusselbit i att erbjuda våra unga medborgare kulturupplevelser under hela sin skolgång.

Skapande skola läsåret 2022/2023

För läsåret 2022/2023 ser Skapande skola ut på följande sätt.

Förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 3

Cirkus med Marcus Bertilsson

En workshop med stationsupplägg där eleverna får ta del av och prova på cirkusens olika discipliner.

Genomförs i mars-april 2023.

Årskurs 2

Dans och musik med Blauba Danskollektiv

En dansföreställning med interaktiva workshopsinslag där eleverna tillsammans med kulturaktörerna får utforska rörlighet, rumslighet, hastighet och känslor.

Genomförs i november-december 2022.

Årskurs 4 och årskurs 5

Drama med Teater Imba

Eleverna får ta del av föreställningen ”Vår version av Askungen”, som följs av en workshop där eleverna tillsammans får skapa sin version av en saga eller berättelse.

Genomförs i januari-mars 2023.

Årskurs 6

Dans och musik med Blauba Danskollektiv

En workshop där eleverna får undersöka koreografi, komposition och skapandet av rörelse och musik. Med en kanske inte helt väntad besökare.

Genomförs i maj 2023.

Årskurs 7

Digital musikproduktion med Gåspennan musik

En workshop där eleverna får lära sig från grunden att skapa egna låtar med digitala verktyg.

Genomförs i mars och maj 2023.

Årskurs 8 och årskurs 9

Grafisk design med Isabelle Nilsson

En workshop med utgångspunkt i grafiskt tryck där workshopens tema utformas tillsammans med undervisande pedagoger.

Genomförs i april-juni 2023.

Grundsärskolan

Musik med Gåspennan musik

Eleverna får tillsammans med kulturaktören skapa en egen klasslåt och göra en studioin­spelning av denna. Tillsammans med kulturaktören sätter de också upp en show som de framför.

Genomförs i mars och maj 2023.

Träningsskolan

Musik med Gåspennan musik

Eleverna och pedagogerna väljer ut områden som eleverna behöver träna på och får tillsammans med kulturaktören sedan skapa låtar utifrån dessa teman. Musiken som skapas kan sedan användas i undervisningen för att fortsätta träningen med de utvalda områdena.

Genomförs i mars och maj 2023.

För dig som är lärare

På Finspångs kommuns intranät hittar du aktuella föreställningar och aktiviteter inom ramen för Barnkulturgarantin och Skapande skola som dina elever ska delta i. På varje skola ska det finnas ett kulturombud som kan hjälpa dig om du har några frågor. Vet du inte vem som är kulturombud på din skola så kontakta kultursamordnare - barn och unga.

Att vara kulturombud

Som kulturombud ingår du i en kulturstrategisk samverkansgrupp där sektorerna utbildning, stab (kultur) samt kulturombud från kommunens samtliga grundskolor, grundsärskola samt Ljusfalls friskola finns representerade.
Samverkansgruppen träffas tre gånger per termin på Kulturhuset (september, oktober, november, februari, mars och april). Kultursamordnaren sammankallar och utbildningsstrateg skriver mötesanteckningar som sedan skickas ut. Kulturaktiviteterna förbereds, planeras och följs upp i dialog mellan kultursamordnaren, kulturombuden, berörda lärare och rektorer. Representanter från den kulturstrategiska samverkansgruppen deltar i utbudsdagar, konferenser och seminarier som anordnas i regionen. Vi har ett aktivt samarbete med Region Östergötland samt med Riksteatern för att hålla uppdaterade gällande utbudet av kulturaktiviteter både lokalt, regionalt och nationellt. ScenGalej är ett exempel på en utbudsdag som infaller under höstterminen.


Kulturombudens viktiga roll

Kulturombuden fungerar som länken mellan den kulturstrategiska samverkansgruppen, lärare och elever på skolan. Eleverna kommer genom kulturombuden till tals gällande planering av Skapande skola-projekten. Skolorna samlar in förslag från eleverna som därefter diskuteras på samverkansgruppens möten. Utifrån dessa skapas det tematiska upplägget och aktiviteter väljs ut. Det är viktigt att inte se elever endast som mottagare eller konsumenter av kultur. Elevers delaktighet handlar inte minst om att lyssna på dem, ta vara på deras förslag och initiativ så att det utbud som finns inte endast är på de vuxnas villkor.

Vidare förmedlar kulturombuden all information gällande Kultur i skolan till övrig personal.


Aktiviteter

Kultursamordnaren publicerar aktiviteterna inom Barnkulturgarantin och Skapande skola på hemsidan i samband med ny termin och meddelar kulturombuden när det är klart. Varje årskurs har sedan sin egen länk för aktuella aktiviteter (se ovan). Kulturombuden meddelar övrig personal på respektive skola när det finns information på hemsidan kring kommande aktiviteter. Ibland har kultursamordnaren gjort färdiga scheman när respektive skola ska ta del av aktiviteten. Ibland innebär det att varje skola får anmäla sin klass eller hela skolan samtidigt. När det gäller aktiviteter inom skapande skola är det extra viktigt med kommunikationen eftersom kulturombudet inte undervisar alla årskurser. Det är berörd lärare som har kontakt med aktör inför besöket och säkerställer att det finns lokal och andra saker som ev. måste förberedas. Om det sker byte av personal under läsåret så måste ev. bokningar till aktiviteter förmedlas.


Utvärdering

Efter varje kulturupplevelse eller skapande aktivitet med professionell kulturaktör ska elever tillsammans med personal fylla i en utvärdering. Formuläret finns på hemsidan vid respektive årskurs. Utvärderingarna gör det möjligt för eleverna att påverka innehållet i kulturutbudet. Lärarna kan också påverka så att kulturaktiviteterna på ett naturligt sätt kan knytas till den ordinarie undervisningen och dess kunskapsmål.


Boka transport till Kulturhuset

Skolorna på landsbygden bokar transport till Kulturhuset. OBS! gäller bara de aktiviteter som faller inom ramen för Barnkulturgarantin och Skapande - skola. Stadsskolorna som ligger i centralortens ytterområde får boka transport för elever i F-klass och årskurs ett. Detta går på Kultur i skolans budget. Det är viktigt att detta följs.

Boka genom Hällesta buss, 0122-505 92. Ange Michael Asfahan som referensperson och be dem märka fakturan med namnet på den aktivitet/föreställning som besöket avser + meddela dem om aktiviteten är en del av Barnkulturgarantin eller Skapande skola.


Frågor

Kontakta kultursamordnaren för barn och unga.

Kontakt

Stefan Carlsson
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-85950
stefan.carlsson2@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång