Språk/Language

Agenda 2030 – Finspång 2030

Finspångs kommun arbetar i linje med Agenda 2030 för att uppnå en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i Finspångs kommun samt bidra till en hållbar global utveckling.

De 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 globala mål som spänner över en bredd av samhällsutmaningar. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer. Under en 15-årsperiod, med start 1 januari 2016 och fram till år 2030, har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå de globala målen och en långsiktigt hållbar utveckling.

De 17 hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Begreppet hållbar utveckling myntades av FN:s världskommission för miljö och utveckling och definierades 1987 i rapporten Vår gemensamma framtid: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. En hållbar utveckling bygger på tre av varandra beroende perspektiv: det ekonomiska, det ekologiska och det sociala perspektivet.

De 17 globala målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget av målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet med Agenda 2030 ska kunna uppnås.

Agenda 2030 bygger samtidigt på att alla delar av samhället - civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas i genomförandet och aktivt jobbar mot samma mål.

Finspångs kommuns arbete under hösten 2017 och våren 2018

Det åligger Finspångs kommun både ansvar och utmaningar för att på lokal nivå bidra till att de globala målen uppfyllts år 2030. Under hösten 2017 och våren 2018 har Finspångs kommun brutit ner de globala målen till en lokal kontext för att identifiera vårt bidrag och vilka utmaningar som vi står inför.

Kommunens arbete började som en omvärldsanalys för vårt interna arbete och den framtagna rapporten har föredragits för både politik och verksamhetschefer. Vi har även haft besök av Agenda 2030-delegationen som har intervjuat oss och lyft fram Finspångs kommun på deras hemsida som ett lärande exempel. Under våren 2018 besökte kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) tillsammans med tjänstepersoner Marks kommun på deras presidiedag och ägnade en förmiddag åt att presentera vårt arbete samt hålla i en workshop med deras förtroendevalda och sektorschefer.

Samhällsplanerare Mats Johansson, utvecklingschef Johan Malmberg, utredare Jonas Andersson och kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) på besök i Marks kommun för att berätta om Finspångs arbete med Agenda 2030

Under hösten 2018 fortsätter Finspångs kommun arbetet med att hitta indikatorer och styrtal för de globala hållbarhetsmålen och som vi kan använda i kommunens styrning och ledning.

Vi är väldigt stolta över att arbeta för en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i Finspångs kommun och att då även bidra till en hållbar global utveckling.

Relaterad information

Läs mer om Sveriges arbete med Agenda 2030 hos Sveriges regering.

Kontakt

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång