Språk/Language

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i marken och är farlig för hälsan. Det enda sättet att veta om det finns radon i huset är att göra en radonmätning.

Gasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, som kan fastna på bland annat damm- och rökpartiklar i luften. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. Blå lättbetong, som tillverkades mellan 1929 och 1975, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Radon i dricksvattnet drabbar främst dem som har egna borrade brunnar.

Informationsfilm

Se gärna infromationsfilmen om radon från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hälsorisker

När vi andas in radonhaltig luft kan cellerna i luftvägar och lungor skadas. Skadorna kan på sikt leda till lungcancer och om du är rökare ökar risken ytterligare. Därför är höga radonhalter inomhus en hälsorisk. Statens strålskyddsinstitut bedömer att radon i bostäder orsakar 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och om du är rökare så är risken ytterligare större. Radonhalten i byggnader ska inte överstiga 200 Bq/m3 luft.

Mäta radon

Enkelt att mäta

Det är enkelt att mäta radonhalten i ditt hem. Du beställer ett mätpaket (normalt två dosor om cirka sex centimeter i diameter) från ett mätlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisningarna. Efter mätperioden skickar du dem tillbaka till laboratoriet så får du efter ett tag ett mätprotokoll hemskickat till dig.

Beställ radonmätning

För att utföra en mätning så kan du vända dig till nedanstående ackrediterade (godkända) mätlaboratorier:

  • Radonova
  • eurofins
  • Radonanalys

För att få ett årsmedelvärde måste mätningarna utföras minst 2 månader, gärna 3 månader enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Mätningarna ska ske under eldningssäsongen 1 oktober till 30 april. Det går att göra en korttidsmätning under ett par veckor men den är inte lika tillförlitlig.

Bor du i flerfamiljshus?

Bor du i hyreshus eller bostadsrätt är det fastighetsägaren/hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen som svarar för mätningar och eventuella åtgärder.

Radonsäker grund

Byggherren ansvarar för att huset byggs så att gällande gränsvärde för radon i inomhusluften inte överskrids. Ju tidigare i processen som radonfrågan uppmärksammas desto större chans är det att hitta en bra och billig lösning. Risken för att radonhalterna ska bli för höga i ett nybyggt hus varierar beroende på var du bygger. Förhöjda värden av radon i inomhusluft undviks genom att grundlägga radonsäkert. Det finns flera olika sätt att göra detta. Ett sätt är att rörgenomföringar i betongplattan tätas. Man kan också förbereda för ventilation av mackadamlagret under grundplattan. För att hitta den bästa lösningen i just ditt fall - rådgör med kvalitetsansvarig!

Åtgärder för att sänka radonhalt

Åtgärder för att sänka radonhalten går alltid att genomföra:

  • Beroende på om radonet kommer från marken eller byggnadsmaterialet väljer man olika typer av åtgärder.
  • Ibland kan det räcka med att förbättra den befintliga ventilationen eller att täta sprickor i golv och vid rörgenomföringar.
  • Kommer radonet från dricksvattnet, räcker det oftast med att vattnet luftas kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare.
  • Kontakta ett ackrediterat företag som utför radonanalys.
  • Det är viktigt att efter åtgärd utföra en ny radonmätning.

Har du frågor om radon är du välkommen att kontakta bygg- och miljöenheten.

Radonbidrag

I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Därför har regeringen beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Bidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Du söker radonbidraget hos Boverket.

Kontakt

Elin Håkansdotter Magnusson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör