Språk/Language

Värmepumpar

Om du ska installera en värmepump som utvinner värme från berg, jord eller vatten ska du anmäla detta till bygg- och miljönämnden enligt 17 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Syftet med anmälningsplikten är att bygg- och miljönämnden ska få kännedom om planerade värmepumpsanläggningar och meddela beslut om försiktighetsmått. Detta för att undvika skada på miljön eller olägenheter för människors hälsa. Miljöenheten har fått i uppdrag av bygg- och miljönämnden att handlägga värmepumpsanmälningar.

Vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden för att få anlägga en värmepumpsanläggning.

Mer information om värmepumpar

För frågor som rör anmälnings- eller tillståndsförfarandet för värmepumpar kan du vända dig till kommunens bygg- och miljöenhet.

Vad ska finnas med i anmälan?

Anmälan ska vara inlämnad i god tid innan installationen genomförs. En komplett anmälan går alltid fortare att handlägga. Bygg- och miljöenheten har upp till sex veckors handläggningstid på en komplett värmepumpsanmälning. Enligt miljöbalken är det förbjudet att påbörja installation innan anmälan har gjorts och tillstånd är skrivet. Till anmälan ska en situationsplan (karta) över fastigheten som visar den tänkta placeringen av borrhålet/slangarna/rören, närmaste grannarna, eventuella dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet/slangarna bifogas. Om borrhålet är tänkt att placeras närmare än 10 meter från fastighetsgräns så ska ett grannmedgivande från de berörda grannarna bifogas till anmälan.

Att tänka på vid val av plats

Vid borrning av energibrunn bör avståndet mellan borrhål och avloppsanläggning (inklusive efterföljande rening) vara större än 20-30 meter. Även avståndet mellan borrhål och enskild vattentäkt ska vara större än 20-30 meter. Avstånd mellan två energibrunnar bör vara större än 20 meter. Tänk därför även på vart eventuella grannars energibrunnar/installationer ligger. Om avståndet till fastighetsgräns är mindre än 10 meter behövs ett grannmedgivande från berörd granne.

Beslut och avgift

Det är förbjudet att påbörja installation av värmepumpsanläggningen innan anmälan har gjorts och beslutet/tillstånd är skrivet. Om bygg- och miljönämnden godtar anmälan får du ett beslut med villkor som ska följas. Vid överlåtelse av fastigheten ska den nya fastighetsägaren underrättas om beslutet.

När anläggningen är installerad

När anläggningen är installerad ska miljöenheten meddelas.

Avgift

För handläggning av anmälan tar miljöenheten ut en avgift enligt kommunens taxa som för närvarande är 1 455 kr. (2020-01-01).

Miljösanktionsavgift

Om installation av en värmepumpsanläggning sker utan anmälan eller innan beslut är meddelat är bygg- och miljönämnden skyldig att besluta om att fastighetsägaren ska betala en miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Relaterad information

Kontakt

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35. Torsdag den 14 oktober samt fredag den 15 oktober är hela enheten på kurs och kan ej svara i telefon.
miljo@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lisa Waldeck
Energi- och klimatrådgivning
Bygg- och miljöenheten

0122-857 86
energiradgivning@finspang.se

Telefontid Måndag: 13-16

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång