Språk/Language

Påverka

För dig som är bosatt i Finspångs kommun finns flera sätt att påverka den kommunala verksamheten och politiken i kommunen. Att rösta i samband med valen eller att engagera sig i ett politiskt parti är kanske det första man tänker på, men det finns även andra sätt att påverka. Läs mer under respektive rubrik nedan.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund är namnet på den punkt på kommun­fullmäktiges dagordning då alla folkbokförda i kommunen får ställa frågor till politikerna.

Kommunfullmäktige ska ge allmänheten möjlighet att ställa frågor vid följande sammanträden med kommun­fullmäktige:

  • När fullmäktige behandlar årsredovisningen.
  • När fullmäktige behandlar budgeten.
  • När fullmäktiges presidium bestämmer det.

Allmänhetens frågestund ska framgå i kungörelsen till det sammanträde då frågestunden är med som en punkt.

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

E-förslag

E-förslag är ett elektroniskt system för förslag som vänder sig till alla som vill lämna förslag som gäller Finspångs kommun.

Här kan alla som vill diskutera, komma med förslag eller bara följa debatten. Via Finspångs kommuns webbplats för e-förslag kan du också stödja andras förslag och visa att det finns fler som tycker likadant i en särskild fråga.

Om minst 30 personer skriver under ett förslag skickas det vidare till kommun­fullmäktige som ett informations­ärende enligt samma rutiner som vi har för medborgar­förslag.

Lämna eller stöd ett e-förslag

Via länken nedan kommer du till webbplatsen där du kan lämna ditt e-förslag. Du kan också se vilka e-förslag som finns inlämnade och stödja dessa om du vill. Behöver du hjälp så finns det en vägledning som beskriver hur du ska gå till väga.

Kristina Langfos
Registrator
Kansli- och utvecklingsavdelningen

kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Medborgarförslag

En möjlighet för dig som kommun­innevånare att delta i den politiska debatten och att tycka till om vad som är bra eller dåligt och förmedla dina åsikter till kommunen är att lämna in ett medborgar­förslag till kommun­fullmäktige.

Alla som är folkbokförda i Finspångs kommun kan lämna medborgarförslag till kommun­fullmäktige.

Medborgarförslag får bara röra frågor som gäller kommunen och inte frågor som har med myndighetsutövning mot enskild att göra, till exempel försörjningsstöd och bygglov.
Medborgarförslaget ska lämnas in skriftligt och tydligt ange den aktuella frågan och vilket beslut förslagsställaren vill att kommunfullmäktige ska fatta.
Förslaget ska vara undertecknat av förslagsställaren och adress till en kontakt­person måste anges.
Medborgarförslag kommer i princip att behandlas på samma sätt som en traditionell motion som lämnas in av en ledamot av kommunfullmäktige. Det vill säga, efter det att frågan eller förslaget godkänts av fullmäktige skickas det på remiss till kommunstyrelsen och berörda nämnder

Skicka ditt förslag till kommunfullmäktiges ordförande.

Ditt förslag kommer att behandlas inom ett halvår och offentliggörs då på kommunfullmäktiges dagordning.

Berit Martinsson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

070-675 48 01
berit.martinsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Val

I Sverige håller vi val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmätige samt val till Europaparlamentet. Här kan du läsa mer om val i Sverige och rösträtt.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång