Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är 2019-12-18

Anslag av protokoll

Kommunfullmäktige 2019-11-27

Anslaget: 2019-12-05

Tas ner: 2019-12-27

Datum för sammanträde: 2019-11-27

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 165-183

Kommunstyrelsen 2019-11-25

Anslaget: 2019-11-29

Tas ner: 2019-12-23

Datum för sammanträde: 2019-11-25

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 429-439, 441-454

Protokoll Kommunstyrelsen 2019-11-25

Kommunstyrelsen 2019-11-25

Anslaget: 2019-11-26

Tas ner: 2019-12-23

Datum för sammanträde: 2019-11-25

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 440

Protokoll Kommunstyrelsen 2019-11-25

Sociala myndighetsnämnden 2019-11-25

Anslaget: 2019-11-26

Tas ner: 2019-12-18

Datum för sammanträde: 2019-11-25

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 265

Sociala myndighetsnämnden 2019-11-19

Anslaget: 2019-11-20

Tas ner: 2019-12-12

Datum för sammanträde: 2019-11-19

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 258-264

Kommunstyrelsen 2019-11-11

Anslaget: 2019-11-18

Tas ner: 2019-12-10

Datum för sammanträde: 2019-11-11

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 402-428

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - Granskning av detaljplan för Stora Allén

Anslaget: 2019-12-02

Tas ner: 2019-12-21

Finspångs kommun har upprättat en detaljplan för Stora Allén, del Östermalm 1:1. Planens syfte är att skapa en förtätning med bostäder om ca 5 lägenheter inom Södermalm i Finspångs tätort. Planen ger möjlighet att uppföra byggnad med två våningar samt ytterligare indragen takvåning därutöver.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planområdet ligger i korsningen Stora Allén/ Åsvägen. Ägare till fastigheten är Finspångs kommun.

Granskningstid
Detaljplanen finns utställd för granskning på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång under tiden 4 till 20 december 2019.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på www.finspang.se

Synpunkter senast den 20 december 2019
Synpunkter på förslaget lämnas via kommunens e-tjänst ”Synpunkter på detaljplan” senast den 20 december 2019. E-tjänsten finns på www.finspang.se ”Blanketter och e-tjänster”

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Carina Olofsson
Kanslichef
Kansliavdelningen

0122-850 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång