Finspångs kommun

Språk/Language

Anslagstavla

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla där du hittar:

  • Protokoll från möten. När ett protokoll är justerat publicerar vi ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod du kan överklaga ett beslut i protokollet.
  • Information om kommun­fullmäktiges kommande möten.
  • Kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges kommande samman­träde

Anslaget: 2024-02-19

Plats för mötet: Sessionssalen, kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång.

Anslag av protokoll

Anslaget: 2024-02-23
Tas ner: 2024-03-18
Datum för sammanträde: 2024-02-08
Organ/nämnd: Kommunla pensionärsrådet
Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret
2024-02-08 Paragrafer: § 1-8

 

Anslaget: 2024-02-23

Tas ner: 2024-03-15

Datum för sammanträde: 2024-02-13

Organ/nämnd: Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, ledningsstaben

Paragrafer: § 9 - 15

Anslaget: 2024-02-14

Tas ner: 2024-03-07

Datum för sammanträde: 2024-02-13

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 16 - 25

Anslaget: 2024-02-13
Tas ner: 2024-03-06

Datum för sammanträde: 2024-02-07

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång

Paragrafer: § 20 - 40

Anslaget: 2024-02-13

Tas ner: 2024-03-06

Datum för sammanträde: 2024-02-08

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 15

Anslaget: 2024-02-06

Tas ner: 2024-02-28

Datum för sammanträde: 2024-02-06

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 9 - 18

Anslaget: 2024-02-01

Tas ner: 2024-02-23

Datum för sammanträde: 2024-02-01

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 14

Andra anslag och kungörelser

Anslaget: 2024-02-22
Tas ner: 2024-03-10

Granskningsutlåtande för detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1 finns nu tillgängligt.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2020 att ställa ut detaljplanen för Grosvad 1:3 med flera, Finspångs kommun för granskning.
Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med villor, radhus och flerbostadshus, samt ett korttidsboende. Befintlig camping säkerställs samt utvidgning av denna. Planen är flexibelt utformad för att möjliggöra olika typer av bostäder. Mitt i området möjliggörs det för punkthus. I övriga delar av planområdet tillåts både fristående villor och radhus, parhus. Det planeras även ett korttidsboende i den västra delen av området.

Granskningstid
Detaljplanen är utställd för granskning på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång och på www.finspang.se under tiden 22 februari 2024 till och med och 10 mars 2024.

Synpunkter
Synpunkter på förslaget lämnas via kommunens e-tjänst ”Synpunkter i samband med planarbete” senast den 10 mars 2024
E-tjänsten hittar du på www.finspang.se ”Blanketter och e-tjänster”
Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten
att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Anslogs: 2024-02-13

Tas ner: 2024-03-06

Detaljplan för del av Viggestorp 5:1, med flera (Lillsjövägen) vann laga kraft 13 februari 2024. Antagen av kommunstyrelsen 17 januari 2024.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måste väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft.

Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Granskningsutlåtande för detaljplan Rejmyre 1:233 med flera finns nu tillgängligt.

Fortsatt planprocess

Samhällsplaneringsenheten har överlämnat detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande.

Anslaget: 2024-01-12

Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut detaljplan för Bränntorp 3:1 med flera för granskning.

Syftet med detaljplanen är att modernisera planbestämmelserna och utöka byggrätten för en- och tvåbostadshus. En stor del av bebyggelsen är uppförd på mark som inte får bebyggas enligt den gällande detaljplanen. Lagstiftning har ändrats vilket innebär att det inte längre är tillåtet att ge dispens i samma omfattning som tidigare vid bygglovsgivning. Det medför att kommunen har begränsat utrymme att bevilja bygglov till de som vill bygga ut eller utveckla sin fastighet. Utifrån att byggnader har uppförts som avviker mot nuvarande detaljplan så kan det innebära att det inte är möjligt att uppföra byggnad på samma plats om inte detaljplanen ändras.

Området kring föreningshuset i Getnäs föreslås planläggas som centrumändamål.

Omvandlingen av området ska ske med hänsyn till landskapets karaktär. Byggnadernas placering och utformning ska anpassas till befintlig terräng och större markingrepp ska undvikas.

Bränntorp är ett fritidshusområde från slutet av 1960-talet som successivt har fått en allt högre andel permanentboende. Många av avloppen uppnår inte en godtagbar rening och markförhållandena i området är inte fördelaktiga för att anlägga nya enskilda avlopp. För att komma till rätta med de miljöproblem som uppstått kommer kommunen att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp.

Granskningstid

Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 15 till 29 januari 2024.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas via kommunens e-tjänst ”Synpunkter i samband med planarbete” senast 29 januari 2024.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten

att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Hans Boskär
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 91
hans.boskar@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång