Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är 2020-06-17.

Anslag av protokoll

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Anslaget: 2020-05-20

Tas ner: 2020-06-11

Datum för sammanträde: 2020-05-13

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 83-115

Sociala myndighetsnämnden 2020-05-19

Anslaget: 2020-05-20

Tas ner: 2020-06-11

Datum för sammanträde: 2020-05-19

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 171-132

Arbetsgivardelegationen 2020-05-12

Anslaget: 2020-05-18

Tas ner: 2020-06-09

Datum för sammanträde: 2020-05-12

Organ/nämnd: Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 41-47

Fond- och stiftelseutskott 2020-04-15

Anslaget: 2020-05-08

Tas ner: 2020-06-02

Datum för sammanträde: 2020-04-15

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 12-22

Sociala myndighetsnämnden 2020-05-06

Anslaget: 2020-05-06

Tas ner: 2020-05-28

Datum för sammanträde: 2020-05-05

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 102-116

Bygg- och miljönämnden 2020-05-05

Anslaget: 2020-05-05

Tas ner: 2020-05-27

Datum för sammanträde: 2020-05-05

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 49-60

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - granskning av detaljplan förskola Lotorp

Anslaget: 2020-05-07

Tas ner: 2020-05-27

Kommunstyrelsen beslutade den 22 april 2020 att ställa ut detaljplanen för Förskola Lotorp 3:29 m.fl. för granskning.
Planen syftar till att möjliggöra en ny förskola i Lotorp inom fastigheten Lotorp 3:29 samt del av Lotorp 7:6 och 3:6.

Den nya förskolan planeras för sex avdelningar och kan delvis eller helt uppföras i två våningar.
Ytterligare möjliggör planen avstyckning av befintlig bostadsbebyggelse till egen fastighet, då en del av småindustrifastigheten Lotorp 7:6 säkras som kvartersmark för bostadsändamål. Detaljplanens genomförande innebär att en del av den allmänna platsmarken Lotorp 3:6 övergår till kvartersmark för förskoleverksamhet, samt en del för bostad.

Planförslaget överrensstämmer med kommunens översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid
Detaljplanen är ute på granskning under tiden 12 maj till 26 maj 2020. Handlingarna finns i Kommunhusets reception, Bergslagsvägen 13-15, Finspång, samt digitalt på www.finspang.se.
Synpunkter Synpunkter på förslaget lämnas via kommunens e-tjänst ”Synpunkter i samband med planarbete” senast den 26 maj 2020.
E-tjänsten finns på www.finspang.se ”Blanketter och e-tjänster”.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Kungörelse - antagen detaljplan

Anslaget: 2020-04-28

Tas ner: 2020-05-20

Detaljplaner som vunnit laga kraft:

  • Detaljplan för Stora Allén – del av Östermalm 1:1, Antagen av KF 2020-03-25. Laga kraft 2020-04-22.
  • Detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205. Antagen av KF 2020-03-25. Laga kraft 2020-04-22.
  • Detaljplan för Rejmyre 1:115, m.fl. Antagen av KS 2020-04-01. Laga kraft 2020-04-28.

    Den som lider skada på grund av detaljplanen/ detaljplanerna enligt 14 kap. plan- och bygglagen, kan bli berättigad till ersättning. Talan om detta måste väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft.
    Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Helén Wallman
Administrativ chef
Kansliavdelningen

0122-852 13
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång