Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Anslag av protokoll

Sociala myndighetsnämnden 2021-01-12

Anslaget: 2021-01-13

Tas ner: 2021-02-04

Datum för sammanträde: 2021-01-12

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 1-10

Sociala myndighetsnämnden 2020-12-29

Anslaget: 2020-12-30

Tas ner: 2021-01-21

Datum för sammanträde: 2020-12-29

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 298-307

Fond- och stiftelseutskott 2020-12-08

Anslaget: 2020-12-22

Tas ner: 2021-01-13

Datum för sammanträde: 2020-12-08

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 54-63

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - Fackverkstorn med tillhörande teknikbod på del av fastigheten Rejmyre 1:101

Anslaget: 2021-01-15

Tas ner: 2021-02-08

Ansökan om bygglov gällande ett fackverkstorn med tillhörande teknikbod på del av fastigheten Rejmyre 1:101
En ansökan om bygglov avseende att uppföra ett fackverkstorn med tillhörande teknikbod på del av fastigheten Rejmyre 1:101 har lämnats in till Bygg- och miljöenheten. Sökande har i ansökan angivit att fackverkstornet har en höjd om 60 meter.

Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av byggnadsplan (BPL 19640713). Åtgärden placeras på mark som är avsedd för allmän parkmark enligt gällande detaljplan och avviker därmed från gällande detaljplan.

Ett eventuellt yttrande ska komma in till Bygg- och miljöenheten senast 2021-02-06 . Yttrande ska skickas in till Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång eller via e-post till bo-bygga@finspang.se.

Information och handlingar finns tillgängliga på kommunhuset

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten,
Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång
eller via e-post till bo-bygga@finspang.se

Kungörelse - Detaljplan för Förskola Lotorp

Detaljplan för Förskola Lotorp 3:29 m.fl. är antagen av KS 2020-08-26 och har vunnit laga kraft den 24 september 2020.

Den som lider skada på grund av detaljplanen/detaljplanerna kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måste väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft.
Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Information om detaljplanerna lämnas av Samhällsplaneringsenheten, tfn 0122-85 000 eller bo-bygga@finspang.se.

Kungörelse detaljplan Kalkugen 3

Anslaget: 2021-01-11

Tas ner: 2020-02-02

Detaljplan för som vunnit laga kraft för Kalkugnen 3, Finspångs Kommun. Antagen av Kommunstyrelsen den 9 december 2020.
Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2020.

Den som lider skada på grund av detaljplanen/deltaljplanerna kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måsta väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Information om detaljplanerna lämnas av Samhällsplaneringsenheten, tfn 0122-85 000 eller bo-bygga@finspang.se.Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång