Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är 2020-09-16.

Anslag av protokoll

Sociala myndighetsnämnden 2020-07-28

Anslaget: 2020-07-30

Tas ner: 2020-08-21

Datum för sammanträde: 2020-07-28

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 184-192

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - granskning av detaljplan Lotorp 6:7 m.fl.

Anslaget: 2020-07-22

Tas ner: 2020-08-17

Kommunstyrelsen beslutade den 22 april 2020 att ställa ut detaljplanen för Lotorp 6:7 m.fl. för granskning.

Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8. Markägaren Vallonbygden AB har ansökt om upprättande av ny detaljplan för fastigheterna då befintliga detaljplaner inte tillåter den tänkta exploateringen.
Ambitionen är att på fastigheten uppföra bostäder i två våningar med tillhörande komplementbyggnader. Totalt är det tänkt att byggnaderna ska innefatta ca 25 lägenheter.

Detaljplanens genomförande innebär även att en del av den kommunalt ägda fastigheten Lotorp 3:6 säkerställs som allmän plats – park. Ingen klassad eller skyddad natur tas i anspråk av planförslaget.

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan. Planförslaget överrensstämmer med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen är ute på granskning under tiden 24 juli till 16 augusti 2020.

Handlingarna finns i Kommunhusets reception, Bergslagsvägen 13-15, Finspång, samt digitalt på www.finspang.se.

Synpunkter Synpunkter på förslaget lämnas via kommunens e-tjänst ”Synpunkter i samband med planarbete” senast den 16 augusti 2020.

E-tjänsten finns på www.finspang.se ”Blanketter och e-tjänster”.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Frågor kring granskningshandlingen besvaras av Johanna Trozelli johanna.trozelli@finspang.se 0122-85785

Kungörelse - antagen detaljplan del av Nyhem 1:2

Anslaget: 2020-07-16

Tas ner: 2020-08-07

Detaljplan för del av Nyhem 1:2 (LSS-boende), Finspångs kommun. Kommunstyrelsen beslutade 10 juni 2020 att anta detaljplan för LSS-boende, fastigheten Nyhem 1:2, upprättad 2020-03-24. Detaljplanen har vunnit Laga kraft 10 juli 2020

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måste väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft.
Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Kungörelse - granskning av förslag till ny översiktsplan

Anslaget: 2020-06-08

Tas ner: 2020-09-14

Miljö- och samhällsberedningen i Finspångs kommun har arbetat fram ett granskningsförslag till ny översiktsplan för Finspång. Enligt beslut i Miljö- och samhällsberedningen den 26 maj 2020 sänds förslaget nu ut på granskning. Både mottagare enligt sändlista samt allmänhet har möjlighet att lämna synpunkter på granskningshandlingen.

Granskning pågår mellan 8 juni 2020 till 14 september 2020.

Samråd 2019
Förslaget till ny översiktsplan fanns ute på samråd under perioden 21 januari 2019 - 17 april 2019. Totalt har det inkommit 79 yttranden under samrådet. Samtliga yttranden som inkom under samrådet har sammanställts i en samrådssammanställning. I den besvaras alla inkomna yttranden av Finspångs kommun. Hela sammanställningen finns att hitta via www.finspang.se/op2020

Granskning av förslag till ny översiktsplan

Förslaget till ny översiktsplan för Finspång är digitalt. Översiktsplanen nås på www.finspang.se/op2020 . Följ adressen så hittas information om granskningen, mötestider, missiv, sändlista, miljökonsekvensbeskrivning samt samrådssammanställningen tillsammans med länk till översiktsplanen.

Att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan

Yttrande på granskningshandlingen ska lämnas via översiktsplanens flik ”Synpunkter” alternativt via e-post kommun@finspang.se märk e-post med ”Granskning översiktsplan KS.2020.0555” senast den 14 september 2020.

Frågor kring granskningshandlingen samt den digitala plattformen besvaras av projektledare Lina Alm, via e-post lina.alm@finspang.se eller via telefon 0122-850 03.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Helén Wallman
Administrativ chef
Kansliavdelningen

0122-852 13
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång