Finspångs kommun

Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommun­fullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Anslag av protokoll

Anslaget: 2023-09-20

Tas ner: 2023-10-12

Datum för sammanträde: 2023-09-20

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång

Paragrafer: § 299 - 300

Anslaget: 2023-09-20

Tas ner: 2023-10-12

Datum för sammanträde: 2023-09-13

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång

Paragrafer: § 270 - 298

Anslaget: 2023-09-19

Tas ner: 2023-10-10

Datum för sammanträde: 2023-09-13

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansli- och utvecklingsavdelningen

Paragrafer: § 25 - 42

Anslaget: 2023-09-19

Tas ner: 2023-10-05

Datum för sammanträde: 2023-09-12

Organ/nämnd: Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, ledningsstaben

Paragrafer: § 68 - 75

Anslaget: 2023-09-15

Tas ner: 2023-10-09

Datum för sammanträde: 2023-09-07

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 54 - 64

Anslaget: 2023-09-12

Tas ner: 2023-10-04

Datum för sammanträde: 2023-09-12

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 179 - 184

Andra anslag och kungörelser

Granskningsutlåtande för Detaljplan för Västralundsvägen del av Hårstorp 1:1 med flera finns nu tillgängligt på kommunens hemsida.

Detaljplan för Västralundsvägen del av Hårstorp 1:1 med flera var utställd för granskning mellan 2 och 19 maj 2023.

Fortsatt planprocess
Samhällsplaneringsenheten har överlämnat detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande.
Beslutet att anta detaljplanen har delegerats från Kommun-fullmäktige till Kommunstyrelsen KF
2021-§374
Finspångs kommun 2023-05-31

Granskningsutlåtande för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1, finns nu tillgängligt på kommunens webbplats.

Detaljplan är utställd för granskning under tiden 19 juni till 17 juli  2023.

14 juni 2023 beslutade kommunstyrelsen att ställa ut detaljplanen för Lillsjövägen, del av Viggestorp 5:1 med flera, Finspångs kommun för granskning.
Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse anpassad till miljön och landskapsbilden.

Granskningstid: Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 29 juni till och med och 13 juli 2023.
Synpunkter: Lämnas via kommunens e-tjänst ”Synpunkter i samband med planarbete” senast 13 juli 2023.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Maria Forneman
Tf. kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
maria.forneman@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång