Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är den 18 september.

Anslag av protokoll

Bygg- och miljönämnden 2019-08-13

Anslaget: 2019-08-13

Tas ner: 2019-09-04

Datum för sammanträde: 2019-08-13

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 90-102

Sociala myndighetsnämnden 2019-07-30

Anslaget: 2019-08-09

Tas ner: 2019-09-02

Datum för sammanträde: 2019-07-30

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 190-199

Sociala myndighetsnämnden 2019-07-16

Anslaget: 2019-07-31

Tas ner: 2019-08-22

Datum för sammanträde: 2019-07-16

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 183-189

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - antagen detaljplan

Anslaget: 2019-07-24

Tas ner: 2019-08-15

Detaljplan för Melby 3:16 m. fl. antogs av kommunfullmäktige 2019-06-19 och detaljplanen vann laga kraft 2019-07-19.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i form av småhus, radhus, parhus, terrasshus samt en förskola i två våningar

Den som lider skada på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen, kan bli berättigad till ersättning. Talan om detta måste väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft.
Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Carina Olofsson
Kanslichef
Kansliavdelningen

0122-850 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång