Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommun­fullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Anslag av protokoll

Arbetsgivardelegationen 2022-11-08

Anslaget: 2022-11-24

Tas ner: 2022-12-16

Datum för sammanträde: 2022-11-08

Organ/nämnd: Finspångs kommun, Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, ledningsstaben

Paragrafer: § 99 - 107

Sociala myndighetsnämnden 2022-11-22

Anslaget: 2022-11-23

Tas ner: 2022-12-15

Datum för sammanträde: 2022-11-22

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 241 - 248

Protokoll Kommunstyrelsen 2022-11-16

Anslaget: 2022-11-22

Tas ner: 2022-12-14

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragrafer: § 336 - 370

Justerat protokollsutdrag kommunstyrelsen, § 337 Delårsrapport tertial 2 2022

Anslaget: 2022-11-16

Tas ner: 2022-12-08

Datum för sammanträde: 2022-11-16

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragraf: § 337

Bygg- och miljönämnden 2022-11-01

Anslaget: 2022-11-11

Tas ner: 2022-12-30

Datum för sammanträde: 2022-11-01

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 86 - 97

Sociala myndighetsnämnden 2022-11-08

Anslaget: 2022-11-09

Tas ner: 2022-12-09

Datum för sammanträde: 2022-11-08

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 230 - 240

Protokoll Kommunfullmäktige 2022-10-26

Anslaget: 2022-11-08

Tas ner: 2022-11-30

Datum för sammanträde: 2022-10-26

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragrafer: § 135 - 151

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - Underrättelse granskningsbeslut för detaljplan för Sundvägen

Anslaget: 2022-11-22
Anslag tas ned: 2022-12-19

Granskningsutlåtande för detaljplan för Sundsvägen, del av Nyhem 1:2 har upprättats. Detaljplanen var utställd för granskning under sommaren 2022.

Förvaltningen har överlämnat detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande. Beslutet att anta detaljplanen har delegerats från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen (2020-02-26,KF 2020 § 7)

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång