Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-21

Anslaget: 2020-10-12

Datum för sammanträde: 2020-10-21

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är 2020-10-21.

Anslag av protokoll

Kommunfullmäktige 2020-10-21

Anslaget: 2020-10-27

Tas ner: 2020-11-1/

Datum för sammanträde: 2020-10-21

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 164-190

Fond- och stiftelseutskott 2020-10-21

Anslaget: 2020-10-21

Tas ner: 2020-11-12

Datum för sammanträde: 2020-10-07

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 40-53

Sociala myndighetsnämnden 2020-10-20

Anslaget: 2020-10-21

Tas ner: 2020-11-12

Datum för sammanträde: 2020-10-20

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 239-246

Kommunstyrelsen 2020-10-07

Anslaget: 2020-10-12

Tas ner: 2020-11-03

Datum för sammanträde: 2020-10-07

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 349-374

Arbetgivardelegationen 2020-09-08

Anslaget: 2020-09-10

Tas ner: 2020-10-02

Datum för sammanträde: 2020-09-08

Organ/nämnd: Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 63-69

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - detaljplan som vunnit laga kraft

Anslaget: 2020-10-27

Tas ner: 2020-11-18

Detaljplan som vunnit laga kraft:

- Detaljplan för Förskola Lotorp 3:29 m.fl. Antagen av Kommunstyrelsen 26 augusti 2020.
Laga kraft 23 oktober 2020.

Den som lider skada på grund av detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt bestämmelserna i 15 kap Plan- och bygglagen. Talan om detta måsta väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Information om detaljplaner lämnas av Samhällsplaneringsenheten, tfn 0122-85 000 eller bo-bygga@finspang.se.

Kungörelse - detaljplan som vunnit laga kraft

Anslaget: 2020-10-26

Tas ner: 2020-11-17

Detaljplan som vunnit laga kraft:

- Detaljplan för Lotorp 6:7 m.fl. Antagen av Kommunstyrelsen den 23 september 2020.
Laga kraft 23 oktober 2020.

Den som lider skada på grund av detaljplanen/detaljplanerna kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måsta väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft.
Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Kungörelse - Detaljplan för Förskola Lotorp

Detaljplan för Förskola Lotorp 3:29 m.fl. är antagen av KS 2020-08-26 och har vunnit laga kraft den 24 september 2020.

Den som lider skada på grund av detaljplanen/detaljplanerna kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måste väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft.
Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Information om detaljplanerna lämnas av Samhällsplaneringsenheten, tfn 0122-85 000 eller bo-bygga@finspang.se.

Kungörelse - Yttrande på bygglov för uppförande av teletorn

Anslaget: 2020-09-10

Tas ner: 2020-10-02

Yttrande på bygglov för uppförande av teletorn

En ansökan om bygglov för att uppföra ett teletorn med tillhörande teknikbod på del av fastigheten Nyhem 2:2 har lämnats in till Bygg- och miljöenheten. Sökande har i ansökan angivit att anläggningen är ett fackverkstorn med en höjd om 36 meter.

Tid för yttrande

Tid för yttrande pågår fram till 1 oktober 2020. Mer information och handlingar finns tillgängliga på finspang.se eller i kommunhuset.

Lämna synpunkter

Yttrande ska skickas in till Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång eller via e-post till bo-bygga@finspang.se.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Helén Wallman
Administrativ chef
Kansliavdelningen

0122-852 13
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång