Språk/Language

Fonder och stiftelser

Finspångs kommun förvaltar ett antal stiftelser för sociala ändamål eller utbildningsändamål. Du kan söka medel ur fonder som är avsedda för sociala ändamål. De fonder som är avsedda för utbildningsändamål fördelas huvudsakligen efter förslag från en stipendiekommitté.

De flesta stiftelser kan du söka medel från, men Stiftelsen Mathias Stenhammars fond använder ett annat tillvägagångssätt för att dela ut sina medel.

För att kunna söka måste du vara folkbokförd i Finspångs kommun.

Ansökan kan göras löpande under året

Ansökan ska vara skriftlig. Lämna gärna in en ansökan genom att fylla i en av kommunens blanketter för stiftelseansökan. Behandlingstiden är cirka två månader. Skicka din ansökan till adressen under kontakt.

Vem beslutar?

Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott beslutar om stipendier ur de stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen. Beslutet är ej överklagningsbart.

Stiftelser med sociala ändamål

Stiftelsen Mathias Stenhammars fond

Organisationsnummer: 802425-7969

Ändamål

Av fondens avkastning skall årligen 1/10 läggas till kapitalet.

Återstoden får användas till åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka gamla, handikappade eller eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i skollovs resor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad eller andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg.

Stiftelsen Wallinska fonden

Organisationsnummer: 825003-3258

Ändamål

1/3 av avkastningen av kapitalet skall läggas till kapitalet.

1/3 användas till pensionärer åt behövande personer som varit boende en längre tid inom socknen och som hederligt genom arbetsamhet och omtanke sökt bereda sig och de sina nödig utkomst men ändock råkat i betryck.

1/3 överlämnas till folkskolestyrelsen i Skedevi skoldistrikt, som efter lottning bland folkskolornas flickor må insätta 100 kronor per barn i en livränteanstalt med förbehåll att räntetagaren icke får uttaga något från livränteanstalten förrän vid fyllda 50 år.

När Wallinska Fonden vuxit till trehundratusen kronor så ökas insatsen för varje barn till 150 kronor och kan sedermera ökas i proportion till att kapitalet tillväxer i händelse att kommunalstämman så för gott finner.

Då fonden vuxit till femhundratusen kronor så må folkskolans styrelse låta de årliga livränteinsatserna tillkomma även skolans gossar.

Avkastningen av den tredjedel, som är avsedd för insättning i livränteanstalt, må användas till insättning i sparbanken för de barn och med de belopp som avses i testamentet. Kungl Maj:t föreskriver tillika, att sparbanksbok efter insättning skall överlämnas till vederbörande förmånstagarens förmyndare samt att medlen må - sedan vederbörande uppnått myndig ålder disponeras av förmånstagaren själv.

De medel som är avsedda för flickor i Skedevi skoldistrikt fördelas utan ansökan.

Stiftelsen Finspångs kommuns sociala samfond

Organisationsnummer: 825003-1617

Ändamål

Ekonomiskt bidrag till enskilda, som på grund av sjukdom, handikapp eller andra liknande omständigheter är i behov av särskilt bistånd och där behovet ej tillgodoses på annat sätt.

Ekonomiskt bidrag till sammanslutning i syfte att stödja projekt, som är till förmån för barn och ungdom eller drogmissbrukare.

Ekonomiskt bidrag till frivilliga aktiviteter bland äldre som i ett eller annat avseende utnyttjar samhällets äldreinstitutioner, dagcentraler eller motsvarande anläggningar.

Andra sociala eller personliga behov, som ej obligatoriskt tillgodoses inom ramen för samhällets socialpolitiska lagstiftning och där särskilda behov visat sig föreligga av stödjande eller vårdande insatser.

Minst en tiondel av samfondens avkastning skall läggas till kapitalet.

Skyldighet att för all framtid och i värdigt skick underhålla Hugo Ekelunds ”föräldrars och syskons samt sin egen grav å Risinge kyrkogård”.

Stiftelser med utbildningsändamål

Stiftelsen syskonen Johanssons minnesfond

Organisationsnummer: 825003-3076

Ändamål

Av fondens avkastning skall årligen 1/10 läggas till kapitalet och återstoden utdelas som kontanta premier till elever bosatta i Hällestad församling, som gjort sig bemärkta genom flit och gott uppförande. Lika många flickor som pojkar skall erhålla premier.

Dessa medel fördelas efter förslag från en stipendiekommitté.

Stiftelsen Wallinska fonden

Organisationsnummer: 825003-3258

Ändamål

1/3 av avkastningen av kapitalet skall läggas till kapitalet.

1/3 användas till pensionärer åt behövande personer som varit boende en längre tid inom socknen och som hederligt genom arbetsamhet och omtanke sökt bereda sig och de sina nödig utkomst men ändock råkat i betryck.

1/3 överlämnas till folkskolestyrelsen i Skedevi skoldistrikt, som efter lottning bland folkskolornas flickor må insätta 100 kronor per barn i en livränteanstalt med förbehåll att räntetagaren icke får uttaga något från livränteanstalten förrän vid fyllda 50 år.

När Wallinska Fonden vuxit till trehundratusen kronor så ökas insatsen för varje barn till 150 kronor och kan sedermera ökas i proportion till att kapitalet tillväxer i händelse att kommunalstämman så för gott finner.

Då fonden vuxit till femhundratusen kronor så må folkskolans styrelse låta de årliga livränteinsatserna tillkomma även skolans gossar.

Avkastningen av den tredjedel, som är avsedd för insättning i livränteanstalt, må användas till insättning i sparbanken för de barn och med de belopp som avses i testamentet. Kungl Maj:t föreskriver tillika, att sparbanksbok efter insättning skall överlämnas till vederbörande förmånstagarens förmyndare samt att medlen må - sedan vederbörande uppnått myndig ålder disponeras av förmånstagaren själv.

De medel som är avsedda för flickor i Skedevi skoldistrikt fördelas utan ansökan.

Stiftelsen Ekmanska donationsfonden

Organisationsnummer: 825003-2789

Ändamål

Fondens årliga avkastning, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, skall användas till stipendier åt ungdomar från förutvarande Finspångs köping för fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång. Varje stipendium är på minst 1 000 kr.

Kapitaliseringskrav 10 procent av avkastningen.

Dessa medel fördelas efter förslag från en stipendiekommitté.

Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond

Organisationsnummer: 825003-1385

Ändamål

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Därefter skall erläggas kostnader för vård av makarna Viktors grav - dock högst till så stort belopp som motsvarar J F Viktors och hans hustrus donations del i samfondens avkastning.

Disponibel avkastning skall användas till förmån för elever vid skolväsendet i Finspångs kommun som:

  • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.
  • Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.
  • Hjälp åt elever för studier eller studieresa inom eller utomlands.
  • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.
  • Förvärv av undervisningsmaterial.

Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Dessa medel fördelas efter förslag från en stipendiekommitté.

Stiftelsen Erik Perssons fond

Ändamål

Stipendier till elever vid gymnasieskolan för "Gott uppförande och goda framsteg" i läroämnen.

Kapitaliseringskrav är 20 procent av avkastningen.

Dessa medel fördelas efter förslag från en stipendiekommitté.

Stiftelsen Alfred Lagerströms stipendiefond

Ändamål

Avkastningen utdelas som stipendier vid Finspångs gymnasium.

Avkastningen rundas nedåt till jämnt hundratal.

Dessa medel fördelas efter förslag från en stipendiekommitté.

Stiftelsen Carin och Georg Thoréns stipendiefond

Ändamål

Fackskola och gymnasiet.

Under de första 15 åren skall halva avkastningen läggas till fonden.

Dessa medel fördelas efter förslag från en stipendiekommitté.

Stiftelsen Carl Thurens fond

Ändamål

Bokpremie till bästa elev i handelskurs vid Finspångs yrkesskola.

När insatta medel uppgår till 1 200 kronor utdelas avkastningen.

Dessa medel fördelas efter förslag från en stipendiekommitté.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång