Finspångs kommun

Språk/Language

Gata, parkering och belysning

Vare sig du går, cyklar, åker kollektivt eller kör egen bil ska du på ett tryggt och säkert sätt kunna röra dig på Finspångs kommuns gator och vägar.

Bil åker utanför bildningen

Här kan du läsa mer om kommunala gator, parkering, belysning, trafikfrågor, gräv­tillstånd, trafik­anordning­splaner (TA-plan) och lokala trafikföreskrifter. Vill du veta vilka projekt som är på gång eller pågår, klicka på länken nedan.

Gångfartsområdet Bergslagsvägen

På Bergslagsvägen mellan Hyttvägen och Vallonplatsen i centrala delarna av Finspång har det under 2021 färdigställts ett gångfartsområde. Gångfarts­område finns sedan tidigare även mellan Vallonplatsen och Vallonvägen.

Vad gäller i ett gångfartsområde?

I ett gångfartsområde sker trafiken på de gåendes villkor. Det innebär att du som kör bil eller cykel ska lämna företräde för gående i området.

 • Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart, 7 km / timme.
 • Du får inte parkera fordonet.
 • Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

När du ska köra ut från ett gångfartsområde gäller utfartsregeln och du har alltså väjnings­plikt när du ska köra ut på den anslutande vägen.

Fungerande belysning är en självklarhet för trygghet och trafiksäkerhet. Det kommunala bolaget Finspångs Tekniska har uppdraget att sköta och underhålla den kommunala belysningen. Vill du veta mer, besök Finspångs Tekniskas webbplats.

Finspångs kommun och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snö­röjningen och halkbekämpningen i kommunen. Större gator och vägar samt övergripande cykelvägar är prioriterade när det gäller kommunens snöröjning och halkbekämpning.

Finspångs Tekniska har uppdraget att vinterväghålla det kommunala vägnätet i centralorten.

Fastighetsägares ansvar

Fastighetsägaren är skyldig att se till att infarter och trottoarer utanför sin fastighet är snöröjda och halk­bekämpade så att gående och trafik kan ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt. Finspångs Tekniska erbjuder fastighetsägare gratis grus/sand för halkbekämpning av den kommunala gångbanan. Gruset/sanden hämtar du vid Finspångs Tekniskas kontor på Norrköpingsvägen 32. Glöm inte att ta med egen spade och hink. Tänk på att inte parkera din bil så att den hindrar vid snöröjning.

I fastighetsägarens skyldighet ingår även att ingen kommer till skada på grund av snöras från tak och fallande istappar.

På uppdrag av kommunen ansvarar det kommunala bolaget Finspångs Tekniska för:

 • Skötsel och underhåll av det kommunala vägnätet samt vissa vägar i Lotorp och Falla.
 • Snöröjning och vinterväghållning.
 • Beläggningsarbeten och vägunderhåll.

Riksväg 51 och länsväg 215

Trafikverket ansvarar för genomfartslederna (51 och 215) som korsar vår kommun. De ansvarar för asfaltering, belysning, lagning av potthål med mera.

Vägföreningar

Övriga vägar i de mindre orterna sköts av vägföreningar i respektive ort.

Här kan du hitta mera information om vilka parkerings­möjligheter som finns i Finspång.

Parkeringsvakter rör sig dagligen i Finspång för att hålla trafikmiljön säker och för att se till att bilar inte står parkerade för länge på samma plats. Om ett fordon är parkerat på ett sätt som utgör en fara för andra trafikanter, eller står parkerat längre än tillåtet, kan ägaren få en parkerings­anmärkning, även kallat parkerings­böter.

Du kan även få en parkeringsanmärkning om du inte har betalt parkeringen eller om du betalat men angett fel registreringsnummer.

Vad kostar det att parkera fel?

1 000 kronor kostar det att stanna eller parkera:

 • på handikapplats.
 • mot färdriktningen.
 • på gång- eller cykelbana.
 • på övergångsställe.
 • i korsning, i vägport.
 • så att vägmärken skyms.
 • på hållplats.
 • framför utfart.
 • så att tillträde till andra fordon hindras.
 • på lastplats, taxiplats.
 • inom tio meter före övergångsställe.
 • inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana.
 • på plats där stannande är förbjudet.
 • i terräng, plantering, gräsmatta etc.
 • på plats avsedd för annat fordonsslag, till exemepl plats reserverad för buss eller
  motorcykel.

600 kronor kostar det att parkera:

 • på plats där parkeringsförbud gäller, till exempel parkeringsförbud i område.
 • på huvudled.
 • på annan plats än särskilt ordnad parkeringsplats på gångfartsområde.

400 kronor kostar det att parkera:

 • på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att erlägga avgift.
 • längre tid än tillåtet.
 • med något hjul utanför markerad parkeringsruta.

Överklaga parkeringsanmärkning på allmän platsmark

Det är bara polisen som kan stryka parkeringsanmärkningar. Du kan antingen besöka polisens kontor eller skriva ett brev till den polismyndighet som ansvarar för området där du fick parkeringsanmärkningen. Du måste överklaga inom sex månader. Du ska betala avgiften inom åtta dagar även om du överklagar. Om du får rätt betalas pengarna tillbaka till dig.

Om du har ett kvitto på betald parkering via mobil betalning, men ändå får en parkeringsanmärkning, kan det ha blivit något tekniskt fel som gjort att parkeringsvakten inte sett din biljett. Då kan du kontakta det företag som du köpt biljetten hos.

Överklaga kontrollavgift på kvartersmark

Om du har fått en felparkeringsavgift på kvartersmark (det som inte är gator och vägar) gäller lite andra regler. Om du har invändningar på kontrollavgiften ska du kontakta Hojab Parkeringsservice, det finns mer detaljerad information om hur du går tillväga för att överklaga på framsidan av din kontrollavgiften.

Vi vill att våra invånare och besökare ska uppleva ett rent och snyggt centrum. Finspångs centrum städas därför två gånger i veckan, året om, av det kommunala bolaget Finspångs Tekniska.

Fastighetsägarens ansvar

Tänk på att du som fastighetsägare ansvarar för att sopa upp det grus och sand som finns på trottoaren vid din fastighet.

Underlätta för sandsopning

Om du undviker att parkera på gatan när vi sopar i ditt bostadsområde så underlättar du vårt arbete. Det underlättar också om du beskär träd och häckar som hänger ut över kör- och gång­banorna.

Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik till exempel i samband med vägarbete, träd­fällning eller tillfälliga arrangemang behöver du ansöka om tillstånd. Ansökan ska ske senast 14 dagar innan arbetet/arrangemanget beräknas starta. Till ansökan behöver du bifoga en ritning över avstängningen och eventuell omledning.

Det krävs ofta tillstånd för att använda offentlig plats som exempelvis en gata, trottoar eller park. Detta gäller även byggetablering som placering av container, byggsäck och byggnads­ställning. Ansökan om markupplåtelse görs hos polis­myndigheten.

Du behöver ha tillstånd för att få gräva eller på annat sätt göra ingrepp i mark som ägs av Finspångs kommun. Du behöver skicka in ansökan senast 14 dagar innan arbetet beräknas starta. Via Ledningskollen kan du gratis få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns, skydda ledningar mot avgrävningar samt förenkla samordning av gräv­arbeten.

Har det skett en olycka i form av exempelvis en större vattenläcka så att ett akut gräv­arbete varit nöd­vändigt, ska du anmäla detta senast dagen efter utfört arbete.

Det krävs ofta tillstånd för att använda offentlig plats som exempelvis en gata, trottoar eller park. Detta gäller även bygg­etablering som placering av container, byggsäck och byggnads­ställning. Ansökan om mark­upplåtelse görs hos polismyndigheten.

För att dämpa hastigheterna även i villaområden kan exempelvis villaägare och bostads­rätts­föreningar ansöka om att ställa ut blomlådor på kommunens gator utanför bostäder i form av en chikan. Detta är en möjlighet för medborgare att själva arbeta för en ökad trafik­säkerhet på villagator med en hastighets­begränsning på 30 km/tim. Här kan du läsa mer om vad som krävs.

Kontakt

Rosita Mathiesen
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-859 16
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång