Språk/Language

Djur

Som djurägare har du fullt ansvar för ditt djur. Det innebär att du ska se till att ditt djur inte stör grannarna eller omgivningen i övrigt.

Djur som far illa

Länsstyrelsen handlägger djurskyddsfrågor. Kontakta Länsstyrelsen om du misstänker att djur far illa. Se länk under "Mer information". Om det är akut och du inte kan nå Länsstyrelsen, kontakta polisen.

Djur som skapar olägenhet

Bygg- och miljöenheten handlägger ärenden om djur som skapar olägenheter. Exempel på sådana ärenden kan vara hundar som skäller nattetid och katter som förorenar.

Vad är en olägenhet för människors hälsa?

De allra flesta samtal vi får leder inte till någon åtgärd eftersom frågorna inte gäller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalken är en olägenhet för människors hälsa en störning som kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Djur som springer lösa

För frågor och anmälan kring lösspringande och/eller aggresiva djur hänvisar vi till polisen.

Polisen har även hand om ärenden som rör trafikskadade djur.

Nedgrävning av häst

Om du vill gräva ner en avliden häst krävs att du först tar kontakt med bygg- och miljöenheten för ett samråd kring och godkännande av platsen.

 • Placering av grop för hästkadavret bör ligga mer än 100 meter från närmaste vattentäkt och ej inom vattenskyddsområde.
 • Platsen bör vara torr och solig med genomsläppliga jordarter (som sand, grus eller morän) samt ligga utanför detaljplanelagt område.
 • Avstånd till närmsta sjö/vattendrag bör vara minst 30 meter.
 • Hästen bör ej ha lidit av smittsam sjukdom.
 • Avstånd från botten av graven till högsta grundvattenyta under året bör vara minst 1 meter. Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Helst bör en meter lösa jordlager finnas mellan djurkroppen och berggrunden.

Bygg- och miljöenheten tar ut en timavgift för handläggning av ärendet. Total nedlagd tid hamnar vanligtvis på två timmar.

Ohyra och skadedjur

Möss, råttor, mjölbaggar och silverfiskar är exempel på skadedjur som kan angripa livsmedel, textilier och byggnader.

Kontakta din hyresvärd direkt när du upptäcker skadedjur i lägenheten. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda detta.

Är du fastighetsägare och behöver hjälp, kontakta ditt försäkringsbolag. De har ofta avtal med företag som arbetar med skadedjursbekämpning. Du kan också söka med sökord som sanering eller skadedjur på internet.

Tillstånd för djurhållning

Enligt kommunens lokala föreskrifter krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla:

 1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
 2. pälsdjur eller fäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
 3. giftorm eller annan farlig orm

För hållande av övriga farliga reptiler så som giftiga grodor och spindlar gäller att en skriftlig anmälan ska inlämnas till bygg- och miljönämnden.

Länsstyrelsen

För viss djurhållning krävs även tillstånd enligt djurskyddslagen. Ansökan om tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen handläggs av Länsstyrelsen. Se länk till Länsstyrelsens hemsida till höger.

Vilda djur

Har du hittat skadade eller döda djur?

Kontakta i första hand den som är fastighets- eller markägare.

Finns djuret på kommunens mark kontakta sektor samhällsbyggnad.

Hittar du skadat eller påkört vilt till exempel älg, rådjur och vildsvin kan du kontakta polisen.

Är det akut fara för människor ringer du istället SOS Alarm.

Störande vilda djur

Bygg- och miljöenheten kan inget göra åt störande vilda djur, eftersom de oftast inte utgör olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Störande älgar, rådjur, skabbrävar och grävlingar får den enskilda fastighetsägaren själv freda sig och sin tomt mot på de sätt som är tillåtna.

Duvor på balkonger är normalt inte heller någon olägenhet för människors hälsa. Det är fastighetsägaren som får åtgärda problemet.

Så här kan du bli av med grävlingar

 • Markera revir. Genom att sprida urin längs tomtkanten markerar du för grävlingen att reviret är upptaget.
 • För oljud. Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. På marknaden finns olika produkter med ultralljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingen.
 • Stöka till. Grävlingar tycker inte om att man stökar till på tomten och flyttar runt saker, de trivs när det är ordning och reda.
 • Sprid ut blodmjöl. Grävlingar tycker inte om lukten av blodmjöl.

Kontakt

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35
miljo@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång