Språk/Language

Projekt för gator och trafik

Vägarbete.

Pågående och kommande projekt för gatu- och trafikåtgärder.

Bergslagsvägen byggs om

Under 2020 har en ombyggnation av Bergslagsvägen påbörjats och arbetet beräknas vara klart i slutet av april 2021.

Området som i sin helhet sträcker sig mellan Vallonplatsen och Hyttvägen kommer att bli ett område för vistelse och rörelse där bilar och cyklar får föras fram på de gåendes villkor. Ombyggnationen omfattar ny markbeläggning, planteringsbäddar, sittbänkar, cykelställ och belysning.

Ombyggnationens olika etapper

Ombyggnationen kommer att genomföras i tre olika etapper, se bilden nedan.

Etapp ett (se blå markering på karta) inbegriper Vallonplatsen till De Besch väg. Under denna första etapp kommer Bergslagsvägen vara avstängd för biltrafik från Vallonplatsen och vidare upp mot Vårdcentrums avstängning. Vårdcentrums avstängning kommer sedan vara kvar fram till dess att etapp två är klar och etapp tre tar vid.

Etapp två (se grön markering på karta) inbegriper De Besch väg till Centrumkyrkan och etapp tre (se röd markering på karta) omfattar vägen mellan Centrumkyrkan till Hyttvägen.

Framkomlighet

Under ombyggnationstiden kommer entréer till butiker och verksamheter att hållas tillgängliga.

Du som går eller cyklar kommer under byggnationstiden att kunna färdas längs hela sträckan. Under vissa moment av byggnationen kan framkomligheten komma att begränsas, hänvisningsskyltar kommer då att sättas upp.

Du som kommer med bil och ska till Jonas Wennströms väg kan åka via Vallonvägen eller Finsterwaldevägen.

Ny parkeringsplats vid Lillsjöbäcken

Lillsjöbäckens parkeringsplats har rustats upp och omfattar nu cirka 200 asfalterade platser. Det finns även belysning och laddstolpar. Parkeringsplatsen har två delar, en del används av Regionen och den andra delen är publik.

Pendlarparkering Mellangrind

Underlag håller på att tas fram för att anlägga en pendlarparkering på Mellangrind för att gynna det hållbara resandet.

Tillgänglighetsanpassning av hållplatsläge på Gronvägen

Hållplatsläget har tillgänglighetsanpassats och har nu även värderskydd. På hållplatsen mot Lotorp/Norrköping finns även ett cykelställ och en cykelpump.

Översyn av hållplatslägen för buss

Ett samarbete har påbörjats tillsammans med Östötatrafiken angående en effektivisering av linjetrafiken. Detta innebär att hållplatslägen inne i Finsångs centralort ses över och kan komma att flyttas.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång