Språk/Language

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. Planen är strategisk och visar hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten. Översiktplanen pekar till exempel ut områden som kommunen vill bevara, exempelvis parker, natur- och friluftsområden samt bostads- och verksamhetsområden.

I översiktplanen pekas även områden ut som kommunen anser kan utvecklas för exempelvis bostäder, rekreation eller verksamhet. I en översiktsplan finns även statens intressen med, det kan exempelvis vara naturreservat, riksintressen för kulturmiljöer, vägar och kraftnät. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda.

Min gröna plats i Finspång

Medborgardialog om grönområden

Mellan december 2019 och februari 2020 fanns det möjlighet att delta i den digitala medborgardialogen ”Min gröna plats i Finspång”. Totalt registrerades 145 platser.

Det är 61 % kvinnor och 37 % män som har deltagit i dialogen. När det gäller ålder är det en jämn fördelning i åldergrupperna 31-70 år(ca 20 %) och lägre för 11-30 och 70+ (2-10%). De flesta tar sig den gröna platsen till fots och hälften av platserna besöks flera gånger per vecka.

Min gröna plats i Finspång

Medborgardialogen har använts som ett underlag till det fortsatta arbetet med Översiktsplan Finspång.

Resultatet av medborgardialogen kan ses på nedanstående länk.

Gällande översiktsplan

Finspångs kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 23 november 2011 och redovisar de förändringar som vi kan vänta oss kommande år fram till år 2025.
Översiktsplanen aktualitetprövades och kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2016 att den fortsatt var aktuell.

Temat i förslaget är hållbarhet. Med en planering som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar får vi ett samhälle för och med medborgarna som verkar i det.

Översiktsplan och handlingar

Ny översiktsplan - Framtid Finspång

Vi växer och utvecklas

Finspångs kommun står mitt i en spännande och utmanande tid av förändring. Kommunen växer, efterfrågan på bostäder är stor, ett nytt Vårdcentrum byggs och frilufts- och rekreationsområden rustas upp och utvecklas.

Kontakt

Johan Malmberg
Kommundirektör

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång