Finspångs kommun

Språk/Language

Ändring av detaljplan för Rejmyre 1:233 m fl

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över planbestämmelserna för gällande detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:233 m fl.

Syftet med planändringen är att se över möjligheten att se över byggrätter och
mark som inte får bebyggas (s k prickad mark).

Till grund för planändringen ligger ett beviljat planbesked för fastigheten Rejmyre
1:253. Kommunen har bedömt det lämpligt att se över hela den gällande
byggnadsplanen B23 genom ändring av detaljplanen.

Planområdet omfattar samma yta som gällande byggnadsplan, B23.

Planprocess granskning

Granskning

Granskning av detaljplanen genomförs under tiden 27 november till 11 december 2023.

Dina synpunkter på planförslaget lämnas via e-tjänst nedan senast 11 december 2023.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Här kan du lägga länkar, information om öppettider eller annan relaterad information. Behöver du inte använda blocket går du till Innehållslistan till vänster och tar bort det andra sidoblocket. Behöver du ett tredje, kopierar du och klistrar in.

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång