Språk/Language

Farligt avfall

Från och med 1 augusti 2020 så har regeringen fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen. Det innebär att du som yrkesmässigt producerar eller hanterar farligt avfall har en större anteckningsskyldighet. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Fyra sopkärl i olika färger

Vilka berörs av den skärpta anteckningsskyldigheten?

Alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska rapportera. Uppskattningsvis berörs över 1 miljon verksamheter. De som berörs är alla som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot och hanterar farligt avfall
  • behandlar farligt avfall
  • mäklar eller handlar med farligt avfall

Hur vet jag om min verksamhet producerar farligt avfall?

Att till exempel spillolja är farligt avfall vet många. Däremot är nog inte alla lika medvetna om att giftiga metaller och andra miljögifter kan finnas ”gömda” i olika produkter. Till exempel kan lysrör innehålla kvicksilver, vilket kan göra att fastighetsägare till kontorsbyggnader blir en verksamhet som producerar farligt avfall när lysrör byts ut. Annat farligt avfall kommer exempelvis från uttjänta fordon, elprodukter, impregnerat trä och lösningsmedel.

Produkter som innehåller farliga ämnen ska vara märkta med symboler eller beskrivande text. Ett bra stöd för att bedöma om avfallet är farligt är produktens säkerhetsdatablad, som ska innehålla information om produktens farliga egenskaper. I avfallsförordningen är farligt avfall markerad med asterisk (*).

Hur fungerar den nya rapporteringen?

Anteckningen görs av och hos den egna verksamheten i samband med händelsen, till exempel transporten. Uppgifter som antecknas ska rapporteras till Naturvårdverket avfallsregistret senast två dagar senare. Verksamhetsutövare kommer att kunna lämna uppgifter till avfallsregistret på två sätt. Antingen via en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida, där uppgiftslämnaren identifierar sig genom e-legitimation, eller via en så kallad API-lösning där verksamhetsutövaren anpassar sitt eget verksamhetssystem till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Vad händer om min verksamhet inte rapporterar i det nya systemet?

Det är tillsynsmyndigheten som ska se till att reglerna följs och kan vidta åtgärder. I vissa fall räcker det med information och rådgivning, i andra situationer kan mer ingripande åtgärder som föreläggande, behövas.

Varför skärps kraven?

Sverige behöver ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras sällan och tillsynsmyndigheter har svårt att följa flödet av farligt avfall.

Dessutom behöver Sverige uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register.

Kontakt

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång