Språk/Language

Skolskjuts

Finspångs kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i grund­skolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. De vårdnadshavare som väljer en annan skola än anvisad skola, eller skola i en annan kommun, har inte rätt till skolskjuts.

Vem får åka skolskjuts?

Skolskjuts ordnas inom Finspångs kommun för elever i grundskolan från förskoleklass upp till årskurs 9. Hänsyn tas till avstånd mellan hem och skola, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller andra omständigheter.

Finspångs kommun tar inför varje nytt läsår fram vilka elever som har rätt till skolskjuts utifrån folkbokföringsadress och anvisad skola.

Eleven erbjuds automatiskt skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger:

 • 3 km för elev i skolår F-3
 • 4 km för elev i skolår 4-6
 • 5 km för elev i skolår 7-9

Elevskjutslista med information skickas hem i god tid innan skolstart. Om skolskjuts inte ska nyttjas meddelas det till kommun@finspang.se

Elever som inte uppfyller ovanstående grundkriterier eller är inskrivna i grundsärskolan och gymnasiesärskolan ansöker om skolskjuts av särskilda skäl via vår e-tjänst eller blankett.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Vid särskilda skäl kan skolskjuts beviljas för grundskole-, grundsärskole- och gymnasiesärskoleelever utan att de grundläggande villkoren uppfylls. Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl ska göras via e-tjänst eller blankett till Finspångs kommun, signerad av båda vårdnadshavare.

Ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår. Ansökan inför kommande läsår ska skickas in senast 30 april.

När får jag besked?

Skolskjutshandläggaren sammanställer alla ansökningar och ger besked om skolskjuts under juni månad.

Barn som bor på två ställen

Barn till vårdnadshavare som inte bor ihop har rätt till skolskjuts om nedanstående villkor är uppfyllda.

 • eleven går på sin anvisade skola utifrån sin folkbokföringsadress
 • bor lika mycket hos båda föräldrarna
 • något av kraven för skolskjuts uppfylls från den andra hemadressen

Boendet ska bygga på ett fast arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna, till exempel boende varannan vecka på respektive adress.

Om den andra hemadressen ligger i en annan kommun gäller inte rätten till skolskjuts.

Skolskjutsen planeras och organiseras för hela veckor (mån – fre) till en adress.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras via e-tjänst eller blankett till Finspångs kommun, signerad av båda vårdnadshavare.

Ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår. Ansökan inför kommande läsår ska skickas in senast den 30 april.

När får jag besked?

Skolskjutshandläggaren sammanställer alla ansökningar och ger besked om skolskjuts under juni månad.

Anvisad hållsplats

Avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats får vara högst:

 • 2 km för elev i skolår F-3
 • 3 km för elev i skolår 4-6
 • 4 km för elev i skolår 7-9

Säkerhet vid hållplats

Mellan hemmet och hållplatsen ansvarar elevens vårdnadshavare för barnets säkerhet. Ansvaret övergår till entreprenören som kör skolbussen när barnet kliver ombord i fordonet och fram tills eleven kliver av bussen vid skolan. Samma ordning gäller på hemresan.

Träna gärna tillsammans med barnen på att klara skolvägen på ett så tryggt och bra sätt som möjligt. Du kan bidra till en ökad trafiksäkerhet genom att se till att ditt barn har reflexer och gärna en ficklampa under den mörka årstiden.

Att tänka på vid hållplatsen

Om någon möter barnen efter skolan, stå på samma sida som fordonet stannar på! Risken finns annars att barnen springer över vägen utan att se sig för.

Se till att barnen kommer i god tid till hållplatsen på morgonen så att de inte behöver springa för att hinna med. Föraren kan inte vänta på barn som är sena till hållplatsen eftersom hela rutten då blir försenad.

Skolskjutsens angivna avgångstider från hållplats på morgonen är cirkatider. Dessa kan variera plus eller minus 5 minuter. På eftermiddagen kan tiderna för avlämning variera mer beroende på att rutten påverkas av vilka barn som för dagen åker med.

Om ni missar skjutsen på morgonen ansvarar du som vårdnadshavare för att ditt barn kommer till skolan.

Ansvarsfördelning

Ansvar

Kommunen, aktuell skola, entreprenör, föräldrar och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Mellan hemmet och hållplatsen

Föräldrarna har ansvaret för eleven mellan hemmet och hållplatsen samt på hållplatsen. Om eleven missar skolskjutsen har föräldrarna ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

Ombord på bussen

När eleven åker med upphandlad skolskjuts har entreprenören och föraren ansvar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs under resan. Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under resan. Eventuella problem ska föraren/entreprenören lösa tillsammans med skolan.

När eleven åker med kollektivtrafik och har busskort följs de rutiner kollektivtrafiken har. Om föraren bedömer att ordningsregler inte följs kontaktar föraren trafikledningen vilken tar beslut om vad som behöver göras.

Vid skolan

När eleven anländer till skolan har skolan ansvar för tillsyn från framkomst till skolan fram till dess eleven stigit på skolskjutsen hem.

Kompisar på bussen

Du som är vårdnadshavare ska lämna in ett intyg om att ditt barn får åka med en kompis i dennes skolskjuts, om det finns plats. Om plats inte kan ordnas i bussen är det du som vårdnadshavare som ansvarar för ditt barn. Blanketten gäller endast en gång per intyg och lämnas direkt till chauffören.

Resor till gymnasieskolan

Busskort till gymnasieelever

Gymnasieelever har rätt till ett busskort till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år om avståndet är minst sex kilometer från folkbokföringsadressen till skolan.

  • Busskortet gäller vardagar kl. 05.00-19.00 från terminsstart i augusti till terminsslut i juni.
  • Beställning och utdelning av busskort hanteras av elevens skola.
  • Om kollektivtrafik helt saknas eller om avståndet till närmsta busshållplats är mer än 6 km kan resebidrag sökas från kommunen på särskild blankett.
  • Vid växelvis boende räknas färdvägens längd endast från den adress där eleven är folkbokförd.

  Om inte busskortet kommit

  Har busskortet inte kommit till skolstart kan det vara bra att veta att elev som är berättigad till skolbiljett får resa med Östgötatrafiken utan biljett under höstterminens fem första skoldagar.

  Gymnasiestudier i Katrineholm

  Elever i åk 1 som läser i Katrineholm ska vända sig till Katrineholms kommun, även om de är folkbokförda i Finspångs kommun, för att ansöka om ett busskort med Sörmlandstrafiken.

  Mer information finns på Katrineholms kommuns hemsida. Busskortet delas ut på skolan.

  Resor till gymnasiesärskolan

  Busskort till gymnasiesärskoleelever

  Gymnasiesärskoleelever har rätt till ett busskort till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år om avståndet är minst sex kilometer från folkbokföringsadressen till skolan.

  • Busskortet gäller vardagar kl. 05.00-19.00 från terminsstart i augusti till terminsslut i juni.
  • Beställning och utdelning av busskort hanteras av elevens skola.
  • Om kollektivtrafik helt saknas eller om avståndet till närmsta busshållplats är mer än 6 km kan resebidrag sökas från kommunen på särskild blankett.
  • Vid växelvis boende räknas färdvägens längd endast från den adress där eleven är folkbokförd.

  Om inte busskortet kommit

  Har busskortet inte kommit till skolstart kan det vara bra att veta att elev som är berättigad till skolbiljett får resa med Östgötatrafiken utan biljett under höstterminens fem första skoldagar.

  Resor till gymnasiesärskola inom Finspångs kommun vid särskilda behov

  När elev som läser på gymnasiesärskola inom Finspångs kommun inte uppfyller avståndskraven för busskort och har behov av resa med skolbuss måste en ansökan göras.

  Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl ska göras via e-tjänst eller blankett till Finspångs kommun.


  Resor till gymnasiesärskola i annan kommun vid särskilda behov

  När elev som läser på gymnasiesärskola i annan kommun har behov av andra resor än allmän kollektivtrafik hänvisas eleven till färdtjänsthandläggare i Finspångs kommun.
  Gymnasiesärskoleelever som läser utanför Finspångs kommun har inte rätt till skolskjuts i kommunnens upphandlade trafik.

  Kontakt

  Lotta Karlsson
  Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

  0122-855 68

  Åsa Aktner
  Handläggare gymnasieskola och elevresor

  0122- 859 41

  Joakim Joge
  Trafikingenjör
  Samhällsplaneringsenheten

  0122-855 81
  kommun@finspang.se

  Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

  Entreprenörer som kör skolbuss