Språk/Language

Skolskjuts

Finspångs kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan med hänsyn till avståndet mellan hem och skola, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller andra omständigheter.

Skolskjuts hösten 2020

De elever som beviljats skolskjuts har fått sin elevskjutslista med gällande tider hemskickad till vårdnadshavare. Saknar ni elevskjutslista, kontakta oss via kommun@finspang.se.

Grundskolans elever

Skolskjuts ordnas i Finspångs kommun för elever i förskoleklass och grundskolans skolår 1-9 om avståndet mellan hemmet och anvisad skola är minst:

  • 3 km för elev i förskoleklass och skolår 1-3
  • 4 km för elev i skolår 4-6
  • 5 km för elev i skolår 7-9

Avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats bör vara högst:

  • 2 km för elev i förskoleklass och skolår 1-3
  • 3 km för elev i skolår 4-6
  • 4 km för elev i skolår 7-9

Gymnasieelever

För gymnasieelever som är berättigade till studiestöd enligt studiestödslagen är kommunen skyldig att ansvara för kostnaden för resor till skolan om avståndet är minst sex kilometer från folkbokföringsadressen till skolan. (Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, SFS 1991:1110). Berättigade elever får läsårsbiljett som gäller vardagar kl. 5-19 från terminsstart i augusti till terminsslut i juni. Vid växelvis boende räknas färdvägen endast från den adress där eleven är folkbokförd.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Vid särskilda skäl kan skolskjuts beviljas för grundskole-, grundsärskole- och gymnasiesärskoleelever utan att de ovanstående villkoren uppfylls. Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl ska göras via e-tjänst eller blankett till Finspångs kommun, signerad av båda vårdnadshavare.

Elever med växelvis boende

Elev som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts från respektive förälders adress inom Finspångs kommun, under förutsättning att folkbokföringsadressen ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras via e-tjänst eller blankett till Finspångs kommun, signerad av båda vårdnadshavare. Ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår.

Ansvar

Kommunen, aktuell skola, entreprenör, föräldrar och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Föräldrarna har ansvaret för eleven mellan hemmet och hållplatsen samt på hållplatsen. Om eleven missar skolskjutsen har föräldrarna ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

När eleven åker med upphandlad skolskjuts har entreprenören och föraren ansvar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs under resan. Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under resan. Eventuella problem ska föraren/entreprenören lösa tillsammans med skolan.

När eleven åker med kollektivtrafik och har busskort följs de rutiner kollektivtrafiken har. Om föraren bedömer att ordningsregler inte följs kontaktar föraren trafikledningen vilken tar beslut om vad som behöver göras.

När eleven anländer till skolan har skolan ansvar för tillsyn från framkomst till skolan fram till dess eleven stigit på skolskjutsen hem.

Kompisar på bussen

Du som är vårdnadshavare ska lämna in ett intyg om att ditt barn får åka med en kompis i dennes skolskjuts, om det finns plats. Om plats inte kan ordnas i bussen är det du som vårdnadshavare som ansvarar för ditt barn. Blanketten gäller endast en gång per intyg och lämnas direkt till chauffören.

Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68

Åsa Aktner
Elevresor - gymnasieskolan

0122- 859 41

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång